MAŁOPOLSKA WDRAŻA KONWENCJĘ O PRAWACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

EFS/POWER

Biuro projektu / obszar realizacji:

Kraków / województwo małopolskie

Okres realizacji:

2017-01-01 – 2018-12-31

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Celem projektu było dokonanie przeglądu zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej w Małopolsce pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, a następnie wdrażanie rekomendacji wynikających z przeglądu.

Wspólnie z przedstawicielami instytucji publicznych, dążono do nawiązania długoterminowej współpracy z zachowaniem zasad otwartości i zrozumienia oraz opracowania indywidualnego harmonogramu długofalowych zmian – wypracowania rekomendacji, których wdrożenie przełoży się w sposób bezpośredni, wymierny i odczuwalny do poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami.

Główne działania Projektu:

  • Przygotowanie do monitoringu / zrealizowane.
  • Przegląd działań 54 jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem stosowania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami / zrealizowane.
  • Opracowanie rekomendacji ewentualnych zmian, koniecznych dla poprawy jakości usług, oferowanych klientom z niepełnosprawnościami / zrealizowane.
  • Wsparcie w trakcie wdrażania owych rekomendacji / zrealizowane.

Ankiety utworzone i wykorzystywane w ramach Projektu:

Kontakt:

Anna Rdest
anna.rdest@firr.org.pl
663 883 335

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszy Europejskich Wiedza-Edukacja-Rozwój.

Logtypy Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszy Eurpejskich Wiedza-Edukacja-Rozwój
Wróć do początku strony