Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Fundatorów aktem notarialnym sporządzonym w dniu 9 lipca 2003 r. przez notariusza Katarzynę Gruszczyńską i działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.

§ 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

§ 5

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§ 6

Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

§ 7

 1. Fundacja realizuje swoje zadania samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki, a także przystępować do spółek i fundacji oraz występować jako członek wspierający stowarzyszeń.
 3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 8

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy dla spraw gospodarki.

§ 9

Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci.

§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem własnym.

Rozdział II
Cele i sposoby realizacji

§ 11

 1. Celem działania Fundacji jest promowanie, wspomaganie oraz propagowanie rozwoju regionalnego, to jest:
  1. działanie na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym na rzecz osób niewidomych i słabowidzących,
  2. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy i działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym:
   1. tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów,
   2. przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w ramach regionów,
   3. sprzyjanie długofalowemu rozwojowi gospodarczemu regionów,
   4. promowanie spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej regionów,
   5. oddziaływanie na zmiany struktury gospodarczej,
   6. zwiększanie dochodów ludności,
   7. poprawa produktywności gospodarki, wydajności pracy,
   8. rozwój przedsiębiorczości,
   9. wzmacnianie regionalnej bazy ekonomicznej,
   10. rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności,
   11. tworzenie i absorpcja innowacji na rzecz rozwoju gospodarczego,
   12. przyczynianie się do dostępu do najnowszych technologii,
  3. nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym:
   1. tworzenie i absorpcja innowacji na rzecz nauki,
   2. budowa i umacnianie społeczeństwa informacyjnego,
   3. zwiększanie poziomu wiedzy,
   4. poprawianie jakości kształcenia,
  4. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym:
   1. rozwój zawodowy i reorientacja zawodowa,
  5. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, w tym:
   1. eliminowanie nierówności i promowanie równości pomiędzy kobietami i mężczyznami,
  6. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w tym:
   1. ochrona środowiska,
  7. ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna,
  8. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym:
   1. zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego,
  9. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
  10. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  11. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działania wspomagające rozwój demokracji.
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie szkoleń, konferencji, seminariów, sympozjów, spotkań, zjazdów naukowych itp.,
  2. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie targów, wystaw, pokazów itp.,
  3. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie konkursów,
  4. tworzenie, prowadzenie, wydawanie, dystrybuowanie, wspieranie i finansowanie informatorów, czasopism, książek, filmów i innych publikacji multimedialnych,
  5. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie kampanii społecznych, promocyjnych i informacyjnych,
  6. opracowywanie, wdrażanie, promowanie, wspieranie i finansowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych służących realizacji celów,
  7. udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia,
  8. organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy,
  9. inicjowanie, tworzenie i wspieranie grup (samo)pomocowych oraz (samo)aktywizacyjnych i ich sieci,
  10. wspieranie i wdrażanie do głównego nurtu polityki opracowywanych rozwiązań systemowych,
  11. upowszechnianie opracowywanych rozwiązań systemowych,
  12. rehabilitację zawodową, społeczną i psychoruchową,
  13. inicjowanie, tworzenie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie centrów informacyjnych,
  14. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie innych usług informacyjnych i doradczych,
  15. prowadzenie współpracy z uczelniami i innymi jednostkami naukowymi oraz organizacjami jednostek naukowych,
  16. fundowanie stypendiów,
  17. tworzenie, opracowywanie i wspieranie programów edukacyjnych,
  18. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie projektów naukowo badawczych,
  19. inicjowanie, organizowanie, uczestniczenie, wspieranie i finansowanie inicjatyw edukacyjnych, naukowych oraz dotyczących przedsiębiorczości,
  20. prowadzenie współpracy z przedsiębiorstwami i organizacjami przedsiębiorstw,
  21. inicjowanie, organizowanie, utrzymywanie, wspieranie i finansowanie współpracy, oraz powiązań między jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami,
  22. inicjowanie, organizowanie, uczestniczenie, wspieranie i finansowanie transferu technologii,
  23. inicjowanie, organizowanie, promowanie, wspieranie i finansowanie imprez i wydarzeń naukowych, gospodarczych, sportowych, kulturalnych lub o charakterze społecznym,
  24. współpracę w realizacji zadań statutowych z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
  25. inicjowanie, opracowywanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie innych działań, mających na celu realizację celów statutowych.
 3. Cele działania Fundacji mogą zostać zmienione jedynie w drodze zmiany statutu.

Rozdział III
Organy

§ 12

 1. Organami Fundacji są:
  1. Rada Fundatorów,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Rada Fundatorów może podjąć decyzję o powołaniu i likwidacji innych organów Fundacji.

§ 13

 1. Rada Fundatorów jest najwyższą władzą Fundacji.
 2. Członkami Rady Fundatorów są Fundatorzy.
 3. W przypadku śmierci Fundatora jego miejsce w Radzie Fundatorów przejmuje najstarszy z jego spadkobierców.

§ 14

Do kompetencji Rady Fundatorów należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności:

 1. uchwalanie Statutu i jego zmian,
 2. wybór i odwoływanie członków Zarządu,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
 4. zatwierdzanie preliminarza kosztów działalności Fundacji,
 5. zatwierdzanie bilansu Fundacji,
 6. <usunięto>,
 7. zatwierdzanie schematu organizacyjnego Fundacji, regulaminów pracy i wynagrodzenia w Fundacji, regulaminu Zarządu i ustanowienia filii Fundacji,
 8. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
 9. podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku,
 10. inne wynikające z niniejszego statutu.

§ 15

Posiedzenia Rady Fundatorów są zwoływane:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na pisemny wniosek Zarządu

§ 16

 1. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Fundatorów.
 3. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, odwołania przez Radę Fundatorów lub zrzeczenia się członkostwa.
 4. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu.
 5. Liczba członków Zarządu wynosi od jednej do dziewięciu osób, a ich ilość jest określana przez Radę Fundatorów w zależności od potrzeb.
 6. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów głos Prezesa jest głosem rozstrzygającym.

§ 17

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Fundacji zgodnie z uchwałami i poleceniami Rady Fundatorów, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Radą Fundatorów.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 3. Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie uchwał.

§ 18

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał i poleceń Rady Fundatorów,
 2. prowadzenie bieżącej działalności Fundacji,
 3. uchwalanie regulaminów Fundacji,
 4. ustalanie budżetu Fundacji,
 5. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia i dysponowania majątkiem Fundacji, za wyjątkiem nabycia i zbycia majątku nieruchomego,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji,
 8. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
 9. powoływanie sekcji i zespołów do poszczególnych prac i zagadnień,
 10. ocena działalności powołanych sekcji i zespołów,
 11. składanie sprawozdań ze swojej działalności Radzie Fundatorów,
 12. współdziałanie z odpowiednimi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą,
 13. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w szczególności wobec organów państwowych, osób fizycznych i prywatnych w Polsce oraz za granicą,
 14. współdziałanie z innymi organami powołanymi przez Radę Fundatorów.

§ 19

Zarząd może ustanowić pełnomocnika do realizacji pewnych spraw.

§ 20

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji oraz reprezentowania Fundacji przed sądem i poza sądem uprawnieni są:

 1. w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes,
 2. w przypadku zarządu wieloosobowego – jednoosobowo Prezes albo Wiceprezes lub dwóch członków nie pełniących funkcji prezesa ani wiceprezesa działających łącznie, lub członek zarządu nie pełniący funkcji prezesa ani wiceprezesa działający łącznie z prokurentem.

§ 201

 1. Rada Fundatorów może powołać lub zlikwidować Komisję Rewizyjną.
 2. Komisja Rewizyjna może zostać powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Fundacji.
 3. Likwidacja Komisji Rewizyjnej będzie równoznaczna z utratą ewentualnego statusu organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów obowiązujących w dniu wprowadzania tego zapisu.
 4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej są powoływani i odwoływani przez Radę Fundatorów z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu.
 6. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa automatycznie na skutek upływu kadencji, śmierci, odwołania przez Radę Fundatorów, zrzeczenia się członkostwa lub zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 8 1)-2) niniejszego paragrafu.
 7. Jeżeli większość członków Rady Fundatorów jest jednocześnie członkami Zarządu, to członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą zostać odwołani przez Radę Fundatorów, chyba że nie realizują statutowych działań Komisji Rewizyjnej, o których mowa w § 202.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w odpowiednich przepisach – w dniu wprowadzania zapisu w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm).
 9. Liczba członków Komisji Rewizyjnej wynosi od dwóch do dziewięciu osób a ich ilość jest określana przez Radę Fundatorów w zależności od potrzeb.
 10. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.
 11. Ustalenia z posiedzeń Komisji Rewizyjnej zapisywane są w formie uchwał.
 12. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków.

§ 202

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. okresowa kontrola nad całokształtem działalności Fundacji, co najmniej raz rocznie,
 2. przedstawianie Zarządowi i Radzie Fundatorów uwag i wniosków w sprawie działalności Fundacji oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Fundacji,
 3. składanie sprawozdań i wniosków Radzie Fundatorów w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 203

Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

Rozdział IV
Majątek i fundusze

§ 21

Majątek Fundacji stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i wartości niematerialne oraz prawne.

§ 22

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, według ogólnych zasad określonych w osobnych przepisach. Dochody z tej działalności służą do realizacji celów statutowych.

§ 23

Źródłami powstania majątku Fundacji są:

 1. darowizny, zapisy i spadki,
 2. dochody z działalności gospodarczej,
 3. dochody z majątku Fundacji,
 4. dotacje, subwencje,
 5. inne źródła zgodne z obowiązującymi przepisami.

§ 24

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 25

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

Rozdział V
Inne

§ 26

 1. Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji stanowi:
  1. rolnictwo i łowiectwo łącznie z działalnością usługową (PKD 01),
  2. leśnictwo, łącznie z działalnością usługową (PKD 02),
  3. produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich (PKD 18),
  4. produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych (PKD 19),
  5. produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz korka (oprócz mebli), artykułów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 20),
  6. działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22),
  7. produkcja wyrobów chemicznych (PKD 24),
  8. budownictwo (PKD 45),
  9. handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51),
  10. handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52),
  11. hotele i restauracje (PKD 55),
  12. działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką (PKD 63),
  13. obsługa nieruchomości (PKD 70),
  14. wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71),
  15. nauka (PKD 73),
  16. pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (PKD 74),
  17. edukacja (PKD 80),
  18. ochrona zdrowia (PKD 85),
  19. działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem (PKD 92),
  20. pozostała działalność usługowa (PKD 93).
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad określonych odrębnymi przepisami.

§ 261

 1. Fundacja dba o przejrzystość działania.
 2. Nie są możliwe:
  1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 27

 1. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów, wyznaczając jednocześnie likwidatora Fundacji.
 2. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na ochronę zdrowia i pomoc społeczną.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra.

§ 28

 1. Rada Fundatorów może podjąć decyzję o połączeniu z inną fundacją ustalając jednocześnie warunki połączenia.
 2. Rada Fundatorów może dokonać zmiany celów Fundacji.
 3. Rada Fundatorów może dokonać zmiany statutu.

§ 29

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.