Statut Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Fundatorów aktem notarialnym sporządzonym w dniu 9 lipca 2003 r. przez notariusza Katarzynę Gruszczyńską i działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.

§ 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

§ 5

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§ 6

Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

§ 7

 1. Fundacja realizuje swoje zadania samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki, a także przystępować do spółek i fundacji oraz występować jako członek wspierający stowarzyszeń.
 3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 8

Organami nadzoru nad Fundacją ze względu na cele Fundacji są: ze strony administracji rządowej minister właściwy dla spraw zabezpieczenia społecznego oraz ze strony administracji samorządowej Prezydent Miasta Krakowa.

§ 9

Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci.

§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem własnym.

Rozdział II
Cele i sposoby realizacji

§ 11

 1. Celem działania Fundacji jest promowanie, wspomaganie oraz propagowanie rozwoju regionalnego, to jest:
  1. działanie na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym na rzecz osób niewidomych i słabowidzących,
  2. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy i działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym:
   1. tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów,
   2. przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w ramach regionów,
   3. sprzyjanie długofalowemu rozwojowi gospodarczemu regionów,
   4. promowanie spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej regionów,
   5. oddziaływanie na zmiany struktury gospodarczej,
   6. zwiększanie dochodów ludności,
   7. poprawa produktywności gospodarki, wydajności pracy,
   8. rozwój przedsiębiorczości,
   9. wzmacnianie regionalnej bazy ekonomicznej,
   10. rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności,
   11. tworzenie i absorpcja innowacji na rzecz rozwoju gospodarczego,
   12. przyczynianie się do dostępu do najnowszych technologii,
  3. nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym:
   1. tworzenie i absorpcja innowacji na rzecz nauki,
   2. budowa i umacnianie społeczeństwa informacyjnego,
   3. zwiększanie poziomu wiedzy,
   4. poprawianie jakości kształcenia,
  4. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym:
   1. rozwój zawodowy i reorientacja zawodowa,
  5. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, w tym:
   1. eliminowanie nierówności i promowanie równości pomiędzy kobietami i mężczyznami,
  6. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w tym:
   1. ochrona środowiska,
  7. ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna,
  8. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym:
   1. zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego,
  9. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
  10. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  11. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działania wspomagające rozwój demokracji.
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie szkoleń, konferencji, seminariów, sympozjów, spotkań, zjazdów naukowych itp.,
  2. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie targów, wystaw, pokazów itp.,
  3. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie konkursów,
  4. tworzenie, prowadzenie, wydawanie, dystrybuowanie, wspieranie i finansowanie informatorów, czasopism, książek, filmów i innych publikacji multimedialnych,
  5. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie kampanii społecznych, promocyjnych i informacyjnych,
  6. opracowywanie, wdrażanie, promowanie, wspieranie i finansowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych służących realizacji celów,
  7. udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia,
  8. organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy,
  9. inicjowanie, tworzenie i wspieranie grup (samo)pomocowych oraz (samo)aktywizacyjnych i ich sieci,
  10. wspieranie i wdrażanie do głównego nurtu polityki opracowywanych rozwiązań systemowych,
  11. upowszechnianie opracowywanych rozwiązań systemowych,
  12. rehabilitację zawodową, społeczną i psychoruchową,
  13. inicjowanie, tworzenie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie centrów informacyjnych,
  14. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie innych usług informacyjnych i doradczych,
  15. prowadzenie współpracy z uczelniami i innymi jednostkami naukowymi oraz organizacjami jednostek naukowych,
  16. fundowanie stypendiów,
  17. tworzenie, opracowywanie i wspieranie programów edukacyjnych,
  18. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie projektów naukowo badawczych,
  19. inicjowanie, organizowanie, uczestniczenie, wspieranie i finansowanie inicjatyw edukacyjnych, naukowych oraz dotyczących przedsiębiorczości,
  20. prowadzenie współpracy z przedsiębiorstwami i organizacjami przedsiębiorstw,
  21. inicjowanie, organizowanie, utrzymywanie, wspieranie i finansowanie współpracy, oraz powiązań między jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami,
  22. inicjowanie, organizowanie, uczestniczenie, wspieranie i finansowanie transferu technologii,
  23. inicjowanie, organizowanie, promowanie, wspieranie i finansowanie imprez i wydarzeń naukowych, gospodarczych, sportowych, kulturalnych lub o charakterze społecznym,
  24. współpracę w realizacji zadań statutowych z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
  25. inicjowanie, opracowywanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie innych działań, mających na celu realizację celów statutowych.
 3. Cele działania Fundacji mogą zostać zmienione jedynie w drodze zmiany statutu.

Rozdział III
Organy

§ 12

 1. Organami Fundacji są:
  1. Rada Fundatorów,
  2. Rada Programowa,
  3. Zarząd,
  4. Komisja Rewizyjna.
 2. Rada Fundatorów może podjąć decyzję o powołaniu i likwidacji innych organów Fundacji.

§ 13

 1. Członkami Rady Fundatorów są Fundatorzy/Fundatorki.
 2. Członkostwo w Radzie Fundatorów wygasa na skutek śmierci.
 3. Członkowie/członkinie Rady Fundatorów mogą realizować swoje kompetencje poprzez pełnomocników.
 4. Rada Fundatorów wybiera pierwotny skład Rady Programowej, liczący od jednej do dziewięciu osób.

§ 14

 1. Rada Programowa jest najwyższą władzą Fundacji.
 2. Rada Programowa liczy od jednej do dziewięciu osób.
 3. Członkami/członkiniami Rady Programowej są:
  1. członkowie/członkinie wybrani/e w ramach pierwotnego składu przez Radę Fundatorów,
  2. członkowie/członkinie wybrani przez Radę Programową w toku głosowania, na wniosek jednego z członków/członkiń Rady Programowej. W przypadku równego rozłożenia liczby głosów, głos decydujący należy do najstarszego/-ej stażem członka/członkini Rady Programowej,
  3. członkowie/członkinie, którzy nabyli członkostwo wskutek wskazania przez członka/członkinię Rady Programowej na skutek jego/jej zrzeczenia się członkostwa lub śmierci bądź, którzy nabyli członkostwo w trybie dziedziczenia,
  4. członkowie/członkinie, wybrani przez Radę Programową w toku głosowania nad kandydaturą członka/członkini zaproponowaną Radzie Programowej przez Zarząd. W przypadku równego rozłożenia liczby głosów, głos decydujący należy do najstarszego/-ej stażem członka/członkini Rady Programowej.
 4. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa na skutek śmierci lub zrzeczenia się członkostwa.
 5. W przypadku śmierci lub zrzeczenia się członkostwa członka/członkini Rady Programowej jego/jej miejsce w Radzie Programowej przejmuje osoba przez niego/nią wskazana a w przypadku braku wskazania, najstarszy/a z jego/jej spadkobierców/spadkobierczyń.
 6. Członkowie/członkinie Rady Programowej mogą realizować swoje kompetencje poprzez pełnomocników.

§ 15

Do kompetencji Rady Programowej należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności:

 1. uchwalanie Statutu i jego zmian,
 2. wybór nowych członków Rady Programowej,
 3. wybór i odwoływanie członków Zarządu,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
 5. zatwierdzanie preliminarza kosztów działalności Fundacji,
 6. zatwierdzanie bilansu Fundacji,
 7. zatwierdzanie schematu organizacyjnego Fundacji, regulaminów pracy i wynagrodzenia w Fundacji, regulaminu Zarządu i ustanowienia filii Fundacji,
 8. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
 9. podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku,
 10. inne wynikające z niniejszego statutu.

§ 16

Posiedzenia Rady Programowej są zwoływane:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na pisemny wniosek Zarządu

§ 17

 1. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Programową.
 3. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, odwołania przez Radę Programową lub zrzeczenia się członkostwa.
 4. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu.
 5. Liczba członków Zarządu wynosi od jednej do dziewięciu osób, a ich ilość jest określana przez Radę Programową w zależności od potrzeb.
 6. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów głos Prezesa jest głosem rozstrzygającym.

§ 18

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Fundacji zgodnie z uchwałami i poleceniami Rady Programowej, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Radą Programową.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się z inicjatywy Prezesa/Prezeski Zarządu.
 3. Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie uchwał.

§ 19

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał i poleceń Rady Programowej,
 2. prowadzenie bieżącej działalności Fundacji,
 3. uchwalanie regulaminów Fundacji,
 4. ustalanie budżetu Fundacji,
 5. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia i dysponowania majątkiem Fundacji, za wyjątkiem nabycia i zbycia majątku nieruchomego,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji,
 8. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
 9. powoływanie sekcji i zespołów do poszczególnych prac i zagadnień,
 10. ocena działalności powołanych sekcji i zespołów,
 11. składanie sprawozdań ze swojej działalności Radzie Programowej,
 12. współdziałanie z odpowiednimi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą,
 13. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w szczególności wobec organów państwowych, osób fizycznych i prywatnych w Polsce oraz za granicą,
 14. współdziałanie z innymi organami powołanymi przez Radę Programową.

§ 20

Zarząd może ustanowić pełnomocnika do realizacji pewnych spraw.

§ 21

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji oraz reprezentowania Fundacji przed sądem i poza sądem uprawnieni są:

 1. w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes/Prezeska,
 2. w przypadku zarządu wieloosobowego – jednoosobowo Prezes/Prezeska albo Wiceprezes/Wiceprezeska lub dwóch członków/ dwie członkinie niepełniący/ce funkcji prezesa/prezeski ani wiceprezesa/wiceprezeski działających łącznie, lub członek zarządu nie pełniący funkcji prezesa ani wiceprezesa działający łącznie z prokurentem.

§ 22

 1. Rada Programowa może powołać lub zlikwidować Komisję Rewizyjną.
 2. Komisja Rewizyjna może zostać powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Fundacji.
 3. Likwidacja Komisji Rewizyjnej będzie równoznaczna z utratą ewentualnego statusu organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów obowiązujących w dniu wprowadzania tego zapisu.
 4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 5. Członkowie/członkinie Komisji Rewizyjnej są powoływani i odwoływani przez Radę Programową z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu.
 6. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa automatycznie na skutek upływu kadencji, śmierci, odwołania przez Radę Programową, zrzeczenia się członkostwa lub zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 8 1)-2) niniejszego paragrafu.
 7. Jeżeli większość członków/członkiń Rady Programowej jest jednocześnie członkami Zarządu, to członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą zostać odwołani przez Radę Programową, chyba że nie realizują statutowych działań Komisji Rewizyjnej, o których mowa w § 202.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami/członkiniami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w odpowiednich przepisach.
 9. Liczba członków Komisji Rewizyjnej wynosi od dwóch do dziewięciu osób, a ich ilość jest określana przez Radę Programową w zależności od potrzeb.
 10. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.
 11. Ustalenia z posiedzeń Komisji Rewizyjnej zapisywane są w formie uchwał.
 12. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków.

§ 23

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. okresowa kontrola nad całokształtem działalności Fundacji, co najmniej raz rocznie,
 2. przedstawianie Zarządowi i Radzie Programowej uwag i wniosków w sprawie działalności Fundacji oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Fundacji,
 3. składanie sprawozdań i wniosków Radzie Programowej w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 24

Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. żądania od członków/członkiń Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

Rozdział IV
Majątek i fundusze

§ 25

Majątek Fundacji stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i wartości niematerialne oraz prawne.

§ 26

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, według ogólnych zasad określonych w osobnych przepisach. Dochody z tej działalności służą do realizacji celów statutowych.

§ 27

Źródłami powstania majątku Fundacji są:

 1. darowizny, zapisy i spadki,
 2. dochody z działalności gospodarczej,
 3. dochody z majątku Fundacji,
 4. dotacje, subwencje,
 5. inne źródła zgodne z obowiązującymi przepisami.

§ 28

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 29

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

Rozdział V
Inne

§ 30

 1. Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji stanowi:
  1. rolnictwo i łowiectwo łącznie z działalnością usługową (PKD 01),
  2. leśnictwo, łącznie z działalnością usługową (PKD 02),
  3. produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich (PKD 18),
  4. produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych (PKD 19),
  5. produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz korka (oprócz mebli), artykułów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 20),
  6. działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22),
  7. produkcja wyrobów chemicznych (PKD 24),
  8. budownictwo (PKD 45),
  9. handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51),
  10. handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52),
  11. hotele i restauracje (PKD 55),
  12. działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką (PKD 63),
  13. obsługa nieruchomości (PKD 70),
  14. wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71),
  15. nauka (PKD 73),
  16. pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (PKD 74),
  17. edukacja (PKD 80),
  18. ochrona zdrowia (PKD 85),
  19. działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem (PKD 92),
  20. pozostała działalność usługowa (PKD 93).
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad określonych odrębnymi przepisami.

§ 31

 1. Fundacja dba o przejrzystość działania.
 2. Nie są możliwe:
  1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków/członkiń, organów lub pracowników/pracowniczek oraz osób, z którymi członkowie/członkinie organów lub pracownicy/pracowniczki Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków/członkiń organów lub pracowników/pracowniczek oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków/członkiń organów lub pracowników/pracowniczek oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie/członkinie organów Fundacji lub pracownicy/pracowniczki oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 32

 1. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Programowa, wyznaczając jednocześnie likwidatora Fundacji.
 2. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na ochronę zdrowia i pomoc społeczną.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra.

§ 33

 1. Rada Programowa może podjąć decyzję o połączeniu z inną fundacją ustalając jednocześnie warunki połączenia.
 2. Rada Programowa może dokonać zmiany celów Fundacji.
 3. Rada Programowa może dokonać zmiany statutu.
Wróć do początku strony