Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej firr.org.pl.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Arkadiusz Chimiak, adres poczty elektronicznej: arkadiusz.chimiak@firr.org.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na nr telefonu 12 444 73 49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro w Krakowie, ul. Wybickiego 3A, 31-261 Kraków

Biuro Fundacji znajduje się w dzielnicy Krowodrza, pięć przystanków tramwajowych od dworca Głównego PKP. Należy wysiąść na przedostatnim przystanku tramwajowym (nazwa przystanku: Bratysławska), jadąc tramwajami 3, 5, 18, 78, 50 w kierunku Krowodrza Górka. Biuro Fundacji znajduje się około 300 metrów od przystanku.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Wybickiego oraz od parkingu po lewej stronie budynku. Do wejścia od strony ulicy Wybickiego prowadzą schody. Dla osób poruszających się na wózkach przeznaczone jest wejście od strony parkingu po lewej stronie budynku.

Aby dostać się na parking przed głównym wejściem lub na parking po lewej stronie budynku, należy zadzwonić pod numer 12 444 73 49 i poprosić o podniesienie szlabanu.

Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze w pokoju 105. Od schodów do sekretariatu prowadzą kontrastowe oznaczenia na posadzce.

Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze, do których prowadzi wejście od strony parkingu po lewej stronie

Ponieważ budynek nie posiada windy, nie ma możliwości dostania się na wózku do biur na pierwszym piętrze budynku

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze w pobliżu pomieszczeń Fundacji.

Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Jedno jest wyznaczone od ulicy Wybickiego. Drugie znajduje się po lewej stronie budynku, obok bloku mieszkalnego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W Fundacji nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

Pomieszczenia Fundacji są oznaczone w alfabecie brajla, drzwi oznaczono kontrastowo dla osób słabowidzących.

W Fundacji można porozumieć się w polskim języku migowym po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty (na zasadach określonych w ustawie o języku migowym i innych metodach komunikowania). Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Biuro w Warszawie, Pl. Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa

Biuro pracowników jest zlokalizowane w centrum Warszawy, na drugim piętrze w kamienicy, znajdującej się na południowo-zachodnim rogu skrzyżowania ul. Marszałkowskiej i ul. Koszykowej. Do biura można dojechać autobusem oraz tramwajem.

Wejście do biura Fundacji na Pl. Konstytucji 5/4 znajduje się od podwórka wewnętrznego, do którego należy wejść od ul. Koszykowej.

Na ul. Koszykowej znajdują się 2 miejsca parkingowe z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca zlokalizowane są przed przystankiem autobusowym linii nr 159.

2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się także po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko kamienicy, przy sklepie Lewiatan.

Do klatki schodowej prowadzi wejście po 2 stopniach. Obok wejścia jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach.

Po lewej stronie od drzwi znajdują się 2 domofony (jeden na wysokości 115 centymetrów, opatrzony alfabetem brajla). Budynek wyposażony jest w windę. Szerokość wejścia do windy – 70 centymetrów. Szerokość wejścia do biura FIRR na drugim piętrze – 85 centymetrów.

W jednym z pomieszczeń biura zainstalowana jest pętla indukcyjna.

Biuro w Warszawie, ul. Oleandrów 4, 00-629 Warszawa

Drugi lokal Fundacji w Warszawie znajduje się w logistycznie wygodnym miejscu: między Placem Unii Lubelskiej a Placem Zbawiciela. Do lokalu można dojechać każdym środkiem komunikacji miejskiej: metrem (przystanek Politechnika), autobusem komunikacji miejskiej, oraz tramwajem (przystanek Trasa Łazienkowska).

Do lokalu na ul. Oleandrów prowadzą dwa wejścia bezpośrednio z ulicy Oleandrów. Jedno z nich jest obok głównego wejścia, przez bramę i podwórko.

Oba wejścia, jak i obie sale szkoleniowe znajdujące się w lokalu, są dostępne architektonicznie.

Przed wejściem do lokalu znajdują się 2 miejsca parkingowe z kopertą, z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami.

Do obydwu warszawskich biur Fundacji można wejść z psem asystującym.

W Fundacji również można porozumieć się w polskim języku migowym, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty.

Biuro w Łodzi, ul. Doktora Seweryna Sterlinga 27/29, 90-001 Łódź

Oddział FIRR w Łodzi posiada lokal w pełni dostępny architektonicznie.

Biuro Fundacji znajduje się przy ul. Doktora Seweryna Sterlinga 27/29, 90-001 Łódź – Śródmieście, w budynku biurowca Cotton House. Jest to lokalizacja w ścisłym centrum Łodzi. Około 220 metrów od Placu Dąbrowskiego i około 750 metrów od Dworca Łódź Fabryczna. Plac Dąbrowskiego jest dobrze skomunikowany ze wszystkimi stronami Łodzi liniami tramwajowymi i autobusowymi. W pobliżu znajdują się przystanki linii: Z13, 57, 86 A i B, 85 A i B, 51A. Na Placu Dąbrowskiego dodatkowo linie tramwajowe 9 i 12. Przystanek Jaracza/P.O.W. – linie autobusowe: 58 A i B, 96C i N4A.

Główne wejście do budynku znajduje się przy ulicy Sterlinga. Od chodnika głównego prowadzi około 20 metrowy wąski chodnik wprost do drzwi wejściowych. Drzwi są szerokie, rozsuwane automatycznie na całej szerokości 2,2 metra w linii chodnika, bez stopni i progów.

Przed wejściem do budynku znajdują się 3 stanowiska parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Parking jest strzeżony – płatny 2 zł za godzinę.

W holu głównym są 2 windy (szerokość drzwi 1,1 metra). Biuro Fundacji FIRR znajduje się na pierwszym piętrze. Szerokość drzwi wejściowych do biura FIRR wynosi 0,8 metra, a szerokość korytarzy to 1,85 metra. Tutaj też znajduje się dostępna toaleta.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

W Fundacji również można porozumieć się w polskim języku migowym, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty.