Zapytanie ofertowe na wybór ekspertów/doradców, ekspertek/doradczyń do projektu „Dostępna szkoła” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

grafika przedstawia fakturowe oznaczenia nawierzchni w kolorze żółtym przed przejściem

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności na wybór Ekspertów – Doradców/Ekspertek – Doradczyń, wchodzących w skład zespołu odpowiedzialnego za opracowanie kompleksowego modelu „Dostępnej szkoły” w ramach Projektu  „Dostępna szkoła”, realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (nr konkursu: POWR.04.01.00-IZ.00-00-021/18) w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zapytania jest wybór Ekspertów – Doradców/Ekspertek – Doradczyń do Zespołu Ekspertów odpowiedzialnych za opracowanie kompleksowego modelu „Dostępnej szkoły” – w wersji pierwotnej – podlegającej testowaniu oraz w wersji ostatecznej (uwzględniającej rekomendacje powstałe w wyniku fazy testowania)
w następujących wymiarach:

 1. wymiar architektoniczny,
 2. wymiar techniczny,
 3. wymiar edukacyjny,
 4. wymiar organizacyjno proceduralny.

Model zawierać będzie m.in.:

 1. kompleksowe standardy dostępności, uwzględniające potrzeby uczniów ze specyficznymi potrzebami, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów z niepełnosprawnościami,
 2. warunki określania poziomów dojrzałości szkół podstawowych w zakresie dostępności,
 3. warunki prowadzenia kompleksowych audytów dostępności,
 4. warunki tworzenia Indywidualnych Planów Poprawy Dostępności (IPPD),
 5. wzory procedur (np. zarządzania, identyfikacji potrzeb, finansowania, dowozu itp.),
 6. wykaz instrumentów do wykorzystania w procesie dochodzenia szkół do określonego poziomu dojrzałości,
 7. wskazówki dotyczące możliwości pozyskania finansowania na prowadzone w obszarze dostępności zadania.

Po zakończeniu okresu testowania wypracowanego modelu wstępnego, Zespół Ekspertów dokona aktualizacji modelu w oparciu o rekomendacje powstałe na podstawie wniosków płynących z fazy testowania.

Szerszy opis projektu znajduje się na stronie projektu Dostępna szkoła.

Osoba uprawniona do udzielania informacji o zamówieniu:

Joanna Piwowońska, tel. 12 444 73 49

Informacje są udzielane w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej (wersja preferowana) lub złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego do dnia 6 marca 2020 r. włącznie do godziny 16:00, z zastrzeżeniem, iż w przypadku ofert składanych za pośrednictwem operatorów pocztowych decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Oferty należy składać:

 1. w formie elektronicznej – na adres email: joanna.piwowonska@firr.org.pl,
 2. osobiście lub za pośrednictwem poczty: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków.

W przypadku ofert pisemnych (składanych osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego) będą one przyjmowane w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.

Zaleca się, by oferty opatrzyć nagłówkiem „Zapytanie ofertowe nr 3/FIRR/4.1/DS/2020” odpowiednio w tytule maila (forma elektroniczna) lub na kopercie (forma pisemna).

Zapytanie ofertowe.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Projekt „Dostępna szkoła” wdrażany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotypy funduszy europejskich wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, europejski fundusz społeczny
Wróć do początku strony