Dostępna szkoła - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

od lewej: logo Fundacji Fundusz Współpracy, logo Dostępnej Szkoły

Źródło finansowania / nazwa programu:

EFS/POWER

Biuro projektu / obszar realizacji:

Cała Polska

Okres realizacji:

2019-06-03 – 2023-12-31

Wartość projektu:

70 337 234,58 zł

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Celem projektu „Dostępna Szkoła” było opracowanie i upowszechnienie (wspólnie z drugim beneficjentem) uniwersalnego i ogólnopolskiego Modelu Dostępnej Szkoły i przetestowanie go przez min.30 organów prowadzących i 60 szkół podstawowych w całej Polsce, w tym szkoły ogólnodostępne, integracyjne i specjalne poprzez realizację projektów grantowych na zwiększenie dostępności w ramach poziomów określonych w modelu w okresie od 03.06.2019 do 31.12.2023 r.

W ramach projektu powstał innowacyjny Model Dostępnej Szkoły określający standardy dostępności szkoły we wszystkich obszarach, w tym:

  • dostosowanie procesów edukacji, opieki i wychowania do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • świadomość i kompetencje kadry,
  • dostępność architektoniczna, informacyjna, komunikacyjna, transportowa,
  • wyposażenie szkoły,
  • organizacja dowozu uczniów,
  • dostęp do rozwoju zainteresowań i zajęć dodatkowych.

Działania projektowe obejmowały:

  • opracowanie Modelu Dostępnej Szkoły,
  • przygotowanie i przeprowadzenie konkursów grantowych dla organów prowadzących i szkół podstawowych,
  • wdrażanie modelu i wsparcie merytoryczne dla grantobiorców i szkół,
  • upowszechnienie przetestowanego modelu i jego wdrożenie do polityki.

Przetestowanie Modelu na poziomie ogólnopolskim w różnych typach szkół pozwoliło na dopracowanie szczegółów i stworzenie rekomendacji do włączenia Modelu do głównego nurtu polityki. W konsekwencji projekt przyczynił się do podniesienia poziomu dostępności edukacji dla wszystkich dzieci, pracowników oświaty oraz rodziców.

Projekt realizowany w partnerstwie:

Fundacja Fundusz Współpracy (Lider Projektu)

ul. Górnośląska 4A

00-444 Warszawa

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (Partner Projektu)

ul. Świętokrzyska 14, 30-015 Kraków

Kontakt:

Joanna Piwowońska

Joanna.piwowonska@firr.org.pl
+48663883332

Projekt „Dostępna szkoła” wdrażany był w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wróć do początku strony