Anna Rozborska powołana do Rady osób z niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Przyjacielski uścisk dłoni

Miło nam poinformować, że w skład Rady osób z niepełnosprawnościami, powołanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, weszła przedstawicielka i wiceprezeska naszej Fundacji, Anna Rozborska.

Kto wchodzi w skład Rady?

Radę tworzą 33 osoby, w tym 31 osób z różnymi niepełnosprawnościami z całej Polski.

Jest to Rada samorzeczników, nie organizacji pozarządowych.

Czym będzie zajmować się Rada osób z niepełnosprawnościami?

Głównym celem Rady jest włączenie osób z niepełnosprawnościami w monitorowanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Rada pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w zakresie praw osób z niepełnosprawnościami i zapewnia Rzecznikowi wsparcie w realizacji zadań w zakresie monitorowania wdrażania postanowień Konwencji.

Do zadań Rady należy w szczególności:

  1. identyfikowanie obszarów, w których istnieje potrzeba podjęcia działań na rzecz wdrażania Konwencji;
  2. przedstawianie Rzecznikowi Praw Obywatelskich rekomendacji systemowych działań w obszarze praw osób z niepełnosprawnościami wynikających z Konwencji;
  3. opiniowanie i wspieranie działań na rzecz dostępności Biura Rzecznika Praw Obywatelskich;
  4. proponowanie tematów niezależnych badań, o których mowa w art. 17b pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich;
  5. inicjowanie akcji społecznych mających na celu:
  • podniesienie świadomości społeczeństwa w sprawach dotyczących osób z niepełnosprawnościami;
  • wzmacnianie poszanowania praw i godności osób z niepełnosprawnościami;
  • promowanie dobrych praktyk dotyczących ochrony praw osób z niepełnosprawnościami;
  • zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i szkodliwych praktyk wobec osób z niepełnosprawnościami, w tym związanych z płcią i wiekiem, we wszystkich dziedzinach życia.

Radzie życzymy owocnych obrad!

Wróć do początku strony