Nabór nr 1 w projekcie „Dostępny samorząd 2.0″ - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Wiesław Szczepański oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Monika Sikora

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje o rozpoczęciu naboru nr 1 zgłoszeń jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST) w sprawie uczestnictwa w projekcie pn.: „Dostępny samorząd 2.0” (dalej: Projekt).

Wnioski można składać do 4 lipca 2024 r.

FIRR jest partnerem projektu.

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Celem projektu „Dostępny samorząd 2.0” jest poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez JST oraz obiektów lub przestrzeni pozostających w dyspozycji JST dla osób ze szczególnymi potrzebami. Projekt stanowi kontynuację oraz rozwinięcie działań z zakresu poprawy dostępności w JST realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

W ramach projektu zaplanowano opracowanie standardów dostępności w samorządzie i ich wdrożenie w JST, podniesienie kompetencji kadr JST poprzez specjalistyczne szkolenia i doradztwo, aktualizację Planów działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osób ze szczególnymi potrzebami w JST oraz działania inwestycyjne w formule grantowej. Działania stanowić będą ofertę wsparcia dla JST w zakresie poprawy dostępności i dadzą samorządom know-how w zakresie planowania długofalowych działań w ww. obszarze. Projekt w sposób kompleksowy odpowiadał będzie na wyzwania związane z zapewnianiem dostępności w JST wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz wspierał będzie osiągnięcie celów strategicznych zapisanych w Programie Dostępność Plus.

Więcej o projekcie:

Dostępny samorząd 2.0

Na obszarze jakich województw prowadzony jest aktualny nabór?

Nabór nr 1 JST do projektu prowadzony jest na obszarze województw:

 • dolnośląskiego;
 • lubuskiego;
 • opolskiego;
 • śląskiego;
 • wielkopolskiego
 • zachodniopomorskiego.

W naborze planowany jest wybór 80 JST.

Zgłoszenia do projektu

Nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem skrzynki podawczej e-Puap MSWiA:

 • ePUAP: /MSWIA/SkrytkaESP

Zgłoszenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W trakcie trwania naboru MSWiA udziela informacji dotyczących naboru. Pytania należy kierować na adres dostepnosc@mswia.gov.pl.

Więcej informacji

Informacje i wyjaśnienia dotyczące Projektu można uzyskać pod poniższymi nr telefonów, w odniesieniu do:

 1. Naboru zgłoszeń i grantów:
 • 47 728 47 09;
 • 47 728 47 04;
 • 47 728 15 03;
 • 47 728 46 82;
 • 47 728 48 83.
 1. Szkoleń i doradztwa:
 • 47 728 72 29;
 • 47 728 52 25.
 1. Standardu Dostępności w Samorządzie:
 • 47 728 19 11;
 • 47 728 45 68.

Spotkanie informacyjne

W trakcie trwania naboru MSWiA planuje spotkanie informacyjne on-line (na platformie MS Teams) w terminie 27 czerwca 2024 r. w godz. 10:30-12:00.

Link do spotkania 27.06.2024 r.

Załączniki

Załączniki, w tym:

 • Zasady uczestnictwa JST w projekcie grantowym,
 • Procedury dot. realizacji projektu grantowego pn. „Dostępny samorząd 2.0″, Wzór formularza naboru JST,
 • Wzór Indywidualnej karty oceny zgłoszenia,
 • Wzór formularza naboru JST,
 • Wzór umowy uczestnictwa w projekcie grantowym pn. „Dostępny samorząd 2.0”,
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w MSWiA na potrzeby naboru do projektu grantowego pn. „Dostępny samorząd 2.0”,
 • Zestawienia do wyliczenia wartości kryteriów statystycznych”

znajdują się na stronie:

Nabór nr 1 w projekcie „Dostępny samorząd 2.0 – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Projekt „Dostępny samorząd 2.0” realizowany jest w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wróć do początku strony