Rekrutacja samorządów do projektu „Samorząd bez barier” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

logo Dostępność Plus. Logo to żółty kontur Polski. W środku konturu są graficzne trzy postaci - od lewej: czarna postać kobieca, żółta postać osoby siedzącej na wózku inwalidzkim i postać mężczyzny.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza rekrutację jednostek samorządu terytorialnego (JST) do projektu pozakonkursowego Samorząd bez barier. Projekt ma na celu wsparcie 36 JST w spełnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz opracowanie poradnika dla JST dot. dostępności. Samorządy, które zgłoszą się do projektu otrzymają m.in. nieodpłatne szkolenia oraz doradztwo dotyczące poprawy dostępności urzędu (brak wkładu własnego). Szkolenia poprzedzone zostaną audytem dostępności w każdym urzędzie zakwalifikowanym do projektu. Termin szkoleń planowany jest na jesień bieżącego roku.

Zgłoszenia jednostek samorządu terytorialnego do projektu będą przyjmowane od  23 kwietnia do 7 maja 2020 roku. Niezbędne jest przesłanie podpisanego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej dostepnosc@mswia.gov.pl

Zgłoszenia należy przesyłać na formularzu, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego komunikatu.

Zakres wsparcia

 1. Szkolenia dla koordynatorów dostępności (4 dni).
 2. Szkolenia z zakresu obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami (3 dni).
 3. Szkolenia z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami (3 dni).
 4. Audyty dostępności urzędów.
 5. Doradztwo indywidualne.
 6. Pomoc w dostosowaniu procedur w urzędzie i wprowadzenie racjonalnych usprawnień.

Samorządy zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zobowiązane będą do:

 1. Wyznaczenia koordynatora/ ów dostępności w urzędzie.
 2. Zaangażowania pracowników urzędu – w tym koordynatora/ ów dostępności – w proces szkoleniowy oraz doradztwo, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 3. Przeprowadzenia przeglądu procedur z zakresu polityki kadrowej wobec osób z niepełnosprawnością, dostępności obsługi klienta oraz wdrożenia uzgodnionych rekomendacji w urzędzie.
 4. Przeprowadzenia monitoringu dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej urzędu i wdrożenia uzgodnionych rekomendacji w zakresie procedur w urzędzie.

Zadania określone w pkt. 2-4 realizowane będą przy wiodącym wsparciu ekspertów Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego – partnera projektu (więcej o FIRR).

Kryteria wyboru samorządu do projektu

 1. Samorząd musi mieć wyznaczonego koordynatora dostępności, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami albo zadeklarować jego wyznaczenie najpóźniej w dniu podpisania umowy uczestnictwa o udziale w projekcie.
 2. Pierwszeństwo będą miały jednostki samorządu terytorialnego z województw: mazowieckiego, łódzkiego i małopolskiego (szkolenia organizowane będą w Krakowie, Warszawie, Łodzi).
 3. Połowa miejsc przypadnie gminom z liczbą mieszkańców poniżej 15 tysięcy.
 4. Połowa miejsc przypadnie jednostkom samorządu terytorialnego z liczbą mieszkańców powyżej 15 tysięcy.

UWAGA!

 • Liczba miejsc przydzielonych poszczególnym kategoriom jednostek samorządu terytorialnego może ulec zmianie, z tym, że co najmniej 30% miejsc powinno przypaść gminom z liczbą mieszkańców do 15 tysięcy. Każda jednostka samorządu terytorialnego ma prawo zgłosić od 1 do 2 pracowników na każdy z trzech rodzajów szkoleń. O ostatecznej liczbie uczestników projektu z każdego samorządu decyduje zespół rekrutacyjny.
 • Rekrutacja może zakończyć się przed 7 maja br. jeżeli liczba kompletnych zgłoszeń, które wpłyną do MSWiA przekroczy 47. Rekrutacja może zostać przedłużona jeżeli do 7 maja br. nie wpłynie co najmniej 36 zgłoszeń, które umożliwią wybranie samorządów, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji.

Lista zakwalifikowanych jednostek samorządu terytorialnego do projektu Samorząd bez barier zostanie opublikowana w maju br. W przypadku nie zawarcia umów z zakwalifikowanymi samorządami, do udziału w projekcie zostaną zaproszone jednostki z listy rezerwowej.

Samorządy, które nie zostaną zakwalifikowane do projektu Samorząd bez barier będą mogły skorzystać ze wsparcia, w analogicznym zakresie, w ramach konkursu dotacji, który został ogłoszony przez MSWiA 14 lutego br. Alokacja na konkurs wynosi 40,5 mln zł. Wnioski w ramach pierwszej rundy konkursu będą przyjmowane w okresie od 11 do 26 maja 2020 r. do godziny 15:00.

Ze względu na obowiązek objęcia wsparciem w jednym projekcie konkursowym minimum 20 samorządów, pojedyncze samorządy nie mogą samodzielnie pozyskać wsparcia wyłącznie do swoich potrzeb. Maksymalna wartość wsparcia przypadająca na jeden samorząd to 50 tys. złotych. Wkład własny nie jest wymagany.

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu, w tym regulamin naboru oraz aktualności publikowane są na stronie:

http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-i-2020

UWAGA!

Jednostki samorządu terytorialnego zakwalifikowane do projektu pozakonkursowego Samorząd bez barier nie mogą otrzymać wsparcia w ramach projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (podwójne finansowanie).

Kontakt

Pytania dotyczące rekrutacji i projektu Samorząd bez barier należy przesyłać na adres dostępnosc@mswia.gov.pl

Informacje są również udzielne pod numerem telefonu 723 997 930.

Szersze informacje o projekcie dostępne są na stronie:

http://administracja.mswia.gov.pl/adm/projekty-ue/samorzad-bez-barier/aktualnosc

DOSTĘPNOŚĆ PLUS

Zadania realizowane w ramach projektu ujęte zostały w ramach rządowego programu Dostępność PLUS.

Szerzej o programie:

logo Dostępność Plus. Logo to żółty kontur Polski. W środku konturu są graficzne trzy postaci - od lewej: czarna postać kobieca, żółta postać osoby siedzącej na wózku inwalidzkim i postać mężczyzny.

– Program Dostępność PLUS (pdf) – POBIERZ

– animacja o programie – ZOBACZ

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa. Działanie 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Załączniki i więcej informacji znajdziesz pod linkiem:

http://administracja.mswia.gov.pl/adm/projekty-ue/samorzad-bez-barier/aktualnosc/11180,Rekrutacja-samorzadow-do-projektu-quotSamorzad-bez-barierquot.html

Zestawienie znaków Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Unia Europejska
Wróć do początku strony