Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami – wyniki kontroli NIK - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Mimo zobowiązania dotyczącego prawa do pracy osób z niepełnosprawnościami, które wynika z ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, większość z nich nadal pozostaje poza rynkiem pracy.


Dla osób z niepełnosprawnością praca jest bardzo ważnym czynnikiem, pozwalającym nie tylko na ekonomiczną niezależność, poprawę jakości życia czy zwiększeniem poczucia własnej wartości, lecz także bardzo dobrą drogą do integracji z otoczeniem. Niestety w Polsce nadal większość osób z niepełnosprawnościami pozostaje poza rynkiem pracy, czego wyrazem jest wciąż niski wskaźnik zatrudnienia tych osób – prawie dwukrotnie niższym niż średnia unijna.


Przeprowadzona kontrola wykazała, że prawie 78% badanych pracodawców publicznych w ogóle nie podejmowało dodatkowych działań mających na celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami prawa do pracy. Do takich działań zalicza się m.in. współpracę z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, czy zamieszczanie informacji o wolnych stanowiskach pracy na dedykowanych stronach internetowych.


Większość skontrolowanych państwowych osób prawnych nie miało jakichkolwiek zasad i procedur zatrudniania, w tym dotyczących osób z niepełnosprawnościami (!). Wykazane zostały także liczne przypadki nieprzestrzegania praw pracowników z niepełnosprawnościami określonych w ustawie o rehabilitacji, dotyczących m.in. norm czasu pracy. Dużym problemem, który znacząco utrudnia lub wręcz uniemożliwia osobom z niepełnosprawnościami podjęcie zatrudnienia w danym miejscu, są wciąż licznie występujące bariery architektoniczne.


Kontrola NIK objęła 35 jednostek z terenu siedmiu województw. W każdym z nich były to dwie jednostki administracji samorządowej, jedna administracji rządowej i dwie państwowe osoby prawne. Pełną treść raportu można poznać na stronie Najwyższej Izby Kontroli: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych.html?fbclid=IwAR18TfyJw5c0pAk2T4MuL5BxbY1djaKK9jLh-feQPQqSToJfeyAgDgu7lOo

Wróć do początku strony