ZAPYTANIE OFERTOWE: Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT
grafika: pixaby

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności, na nabór kadry trenerskiej do prowadzenia szkoleń w ramach projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”, nr: POWR.02.16.00-00-0089/19, realizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zapytania jest wybór trenerów/-ek (maksymalnie 10) do realizacji szkoleń dla przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych (NGO) działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podniesienie ich kompetencji w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności w zakresie prawa pracy, analizy finansowej, prawa gospodarczego oraz oceny skutków rozwiązań prawnych.

Niniejsze zapytanie obejmuje ogółem maksymalnie 1200 godzin szkoleń (zegarowych), dla ok. 75 grup szkoleniowych (średnio 14-osobowych. Każde ze szkoleń będzie prowadzone przez dwóch trenerów/-ki.

Dla każdej grupy szkolenie będzie obejmowało 4 moduły tematyczne, każdy moduł to 4 godziny zegarowe szkolenia. W zależności od tematyki modułów, część godzin szkoleniowych będzie realizowana przez trenerów/ki zatrudnione u zamawiającego na umowę o pracę. 

Wyboru modułów dla danej grupy szkoleniowej dokonuje Zamawiający w porozumieniu z Partnerem w ramach Projektu, biorąc pod uwagę preferencje uczestników/czek wyrażone w procesie rekrutacji.

Każdy z trenerów musi mieć odpowiednie przygotowanie (wiedzę i doświadczenie) do przeprowadzenia szkoleń przynajmniej z sześciu spośród dwunastu wcześniej przygotowanych przez ekspertów modułów szkoleniowych: 

 1. Proces stanowienia prawa w Polsce
 2.  Podstawy prawnej sytuacji osób z niepełnosprawnościami
 3.  Niepełnosprawność w Unii Europejskiej: tworzenie prawa i polityk publicznych w UE
 4.  Prawo gospodarcze i podatkowe w organizacjach pozarządowych
 5.  Dziecko z niepełnosprawnością – aspekty prawne
 6.  Osoba z niepełnosprawnością w prawie cywilnym i rodzinnym
 7.  Ocena Skutków Regulacji
 8.  Jak lokalnie działać na rzecz lepszej polityki wobec osób z niepełnosprawnościami?
 9.  Dostępność – prawo i praktyka
 10.  Prawne aspekty zatrudnienia w organizacjach pozarządowych
 11.  Konsultacje publiczne i społeczne w procesie stanowienia prawa
 12.  Aktualne trendy w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami na świecie  

Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod adresem:

https://firr.org.pl/2020/09/15/wez-udzial-w-projekcie-wiedza-droga-do-aktywnego-udzialu-w-tworzeniu-prawa/.

Osoba uprawniona do udzielania informacji o zamówieniu:

Anna Rozborska, tel. 663-883-334 

Informacje są udzielane w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej (wersja preferowana) lub złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego do dnia 4 grudnia 2020 r. włącznie do godziny 16:00, z zastrzeżeniem, iż w przypadku ofert składanych za pośrednictwem operatorów pocztowych decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Oferty należy składać:

1. w formie elektronicznej – na adres email: przetargi@firr.org.pl,

2. osobiście lub za pośrednictwem poczty: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków.

W przypadku ofert pisemnych (składanych osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego) będą one przyjmowane w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.

Oferty należy opatrzyć nagłówkiem „Oferta nr 1/FIRR/POWER/2.16/W/2020 – trener w ramach projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”, odpowiednio w tytule maila (forma elektroniczna) lub na kopercie (forma pisemna).

Załączniki

od lewej: flaga funduszy europejskiej, flaga Polski, flaga Unii Europejskiej
Wróć do początku strony