Zapytanie ofertowe dot. projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” 3/2021/POWER/2.16/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT
grafika: pixaby

Zapytanie ofertowe nr 3/2021/POWER/2.16/FIRR na usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń, w dn. 11-12.09.2021 r. w Rzeszowie w ramach projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Zapytanie ofertowe nr 2/2021/NGO/FIRR na usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnieniem wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek, trenerów/-ek szkolenia oraz asystenta/-ki osoby z niepełnosprawnościami w ramach Projektu „Mocna NGO” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres konkurencyjnosc@firr.org.pl lub przez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Oferta powinna być przesłana jako załącznik (zgodnie z Formularzem Oferty) w formie dostępnej (Word, dostępny PDF) oraz w formie skanu podpisanego dokumentu. Formularz Oferty może być też przesłany w formie elektronicznej opatrzonej (podpisanej) bezpiecznym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia. Załącznik z ofertą nie może przekraczać 20 MB. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, który uzyska najwyższą liczbę punktów. Oferty przesłane po terminie lub w inny niż wskazany wyżej sposób nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego

Termin składania ofert: 6.09.2021 r.

Szczegóły w załącznikach:

Wróć do początku strony