Trwa ocena merytoryczna wniosków do programu Dostępna Szkoła - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

logo Dostępnej Szkoły

Znamy już wyniki oceny formalnej wniosków złożonych do 4.11.2020, czyli w regulaminowym czasie pierwszego naboru do Projektu „Dostępna Szkoła”. Pozytywną ocenę formalną, przeszło ponad 120 wniosków. To nad ich treścią pochylają się teraz eksperci zajmujący się dostępnością w różnych wymiarach.

Ocena merytoryczna to bardzo ważny etap. Jej celem jest przede wszystkim zbadanie adekwatności planowanych działań do aktualnej sytuacji placówki. Nie bez znaczenia są tu wcześniej podejmowane przez szkołę działania na rzecz poprawy warunków uczniów, a także standardy dostępności wejścia głównego, co jest uznawane za wymóg konieczny do zapewnienia podstawowego standardu dostępności.

Istotne są wymienione we wniosku bariery, pojawiające się na terenie danej placówki. Liczy się także kompleksowa diagnoza oraz kompletny zakres planowanych działań w ramach przedsięwzięcia. Punkty przyznawane są również za realność opisanych we wniosku działań – czyli czas wykonania zmian mieści się w czasie trwania Projektu oraz w zakresie finansowym przedsięwzięcia.

Kolejnym etapem realizacji Projektu będzie audyt dostępności. Audyty będą prowadzone przez pracowników i specjalistów Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego od stycznia 2021 – w miarę możliwości związanych z panującą sytuacją epidemiologiczną.

Druga tura naboru do Projektu Dostępnej Szkoły przewidziana jest na pierwszy kwartał 2021 roku.

Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku zapraszamy na stronę internetową Projektu – zwłaszcza do zakładek poświęconych najczęściej zadawanym pytaniom w sprawie Modelu. Znajduje się tam dużo przydatnych informacji – począwszy od tego, jak przygotować się do złożenia wniosku, poprzez sprawy związane z kompletowaniem dokumentacji i przygotowaniem środowiska szkoły. W materiałach do pobrania dostępne są takie narzędzia jak np. kwestionariusz autodiagnozy, który w pewnym zakresie pozwala samodzielnie zbadać warunki dostępności w placówce edukacyjnej.

Uwadze polecamy także webinaria tematyczne. Pierwsze z nich jest poświęcone procedurze rekrutacyjnej, które prowadzą specjaliści Fundacji Fundusz Współpracy. W czasie tego seminarium przedstawiane są nie tylko informacje ogóle, ale także omawiane kryteria oceny wniosków czy warunki podpisywanych umów. Drugie dostępne nagranie dotyczy zaś kwestii merytorycznych i szczegółowej prezentacji Modelu Dostępnej Szkoły z omówieniem standardów obszaru architektonicznego, technicznego, społeczno-edukacyjnego oraz organizacyjnego. Spotkania te wyjaśniają, czym jest narzędzie autodiagnozy, jak ją przeprowadzić i jak w praktyce odbywać będzie się audyt dostępności placówek. Webinarium to prowadzą specjaliści naszej Fundacji.

Aktywne pozostają również dwie infolinie, pod którymi zainteresowani przedsięwzięciem mogą uzyskiwać bieżące informacje:

+48 575 841 481 – Infolinia Fundacji Fundusz Współpracy w sprawach procedury rekrutacyjnej

+48 22 350 74 49 – Infolinia Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w sprawach dot. MDS, autodiagnozy, IPPD, audytu dostępności

Więcej o projekcie oraz informacje na temat aktualnych procesów:

https://www.dostepnaszkola.info/.

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest jako pilotaż działania „Szkoła bez barier – program Dostępność Plus”. Powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności. Projekt wdrażany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie realizowane jest w partnerstwie poprzez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

od lewej: flaga funduszy europejskiej, flaga Polski, flaga Unii Europejskiej
Wróć do początku strony