Mówić w swoim imieniu - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

zdjęcie przedstawia Justynę Kucińską, prezeskę Fundacji instytut rozwoju regionalnego, Krzysztofa Kurowskiego, przewodniczącego Polskiego forum osób niepełnosprawnych oraz Annę Trzmiel, koordynatorkę projektu w ramach którego był zrealizowany IV kongres osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie osoby siedzą przy stole. To konferencja prasowa kończąca projekt.
FIRR

17 września 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, podsumowująca działania zrealizowane w ramach projektu „Advocating for the Rights of Persons with Disabilities” m.in.  IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Uczestniczyli w niej: Justyna Kucińska, prezeska naszej Fundacji, Krzysztof Kurowski – przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Anna Trzmiel, koordynatorka projektu oraz zaproszeni goście i dziennikarze.

Dzięki takim wydarzeniom osoby z niepełnosprawnościami są zmotywowane do wyjścia z domu i przedstawienia swoich potrzeb i trudności, z jakimi spotykają się w codziennym życiu – mówiła podczas konferencji Justyna Kucińska, prezeska naszej Fundacji.

To, że ich postulaty zostaną zgłoszone, spisane i przedyskutowane, a następnie przedstawione rządzącym w momencie ustanawiania różnych rozwiązań i przepisów prawnych daje poczucie, że mają realny wpływ na rzeczywistość, w której żyją – dodała Prezeska Fundacji.

Podczas Kongresu na poszczególnych sesjach omawiano działania, które należy podjąć w celu wdrożenia rekomendacji Komitetu Praw Osób z Niepełnosprawnościami dla Polski oraz Założeń nowego Systemu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami „Za Niezależnym Życiem”. Zgodzono się co do potrzeby budowania silnej reprezentacji środowiska. Zwrócono uwagą, że dużym problemem jest to, że często dyskusje publiczne na temat niepełnosprawności odbywają się bez osób z niepełnosprawnościami albo z ich małym udziałem. Co należy uznać za bardzo niepokojące – podsumował Krzysztof Kurowski, przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami oraz poprzedzające go konwenty odbywały się pod hasłem – Za niezależnym życiem oraz dotyczył wdrażania Konwencji ONZ o prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Zgromadził ponad 500 uczestników.

W wyniku debat, dyskusji i spotkań wypracowano konkretne postulaty, które trafiły do przedstawicieli władzy oraz zaistniały w przestrzeni publicznej. Przypomnijmy je:

My, uczestniczki i uczestnicy IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami reprezentującego wiele osób z niepełnosprawnościami, osób ich wspierających i organizacji działających na ich rzecz – żądamy pilnego i skutecznego wdrożenia przez Polskę Rekomendacji Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami oraz związanych z nimi postulatów Konwentów Regionalnych oraz Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami:

  • wdrożenie mechanizmu, który umożliwi świadczenie usług asystenckich i przerwy wytchnieniowej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
  • wprowadzenie definicji dyskryminacji krzyżowej do przepisów prawa;
  • uwzględnienie przez system orzecznictwa potrzeb w zakresie rodzaju i intensywności wsparcia – zamiast stopni niepełnosprawności;
  • zapewnienie Centrów Wsparcia Edukacji dla uczniów z niepełnosprawnościami, nauczycieli, kadrę zarządzającą i rodziców dzieci z niepełnosprawnościami;
  • likwidacja pułapki świadczeniowej;
  • certyfikacja dostępności przez wyspecjalizowane podmioty z udziałem osób z niepełnosprawnościami;
  • wprowadzenie modelu wspieranego podejmowania decyzji i likwidacja ubezwłasnowolnienia.

Z perspektywy roku można powiedzieć, że część postulatów, zgłaszanych podczas IV Kongresu, została wprowadzona w życie. Pojawiły się ustawy, na które środowiska osób  z niepełnosprawnościami długo czekały. To ważny krok w drodze do niezależnego życia.

Konferencję zakończono zaproszeniem na tegoroczny – piąty już – Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Zaprosił na niego Krzysztof Kurowski – przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, przedstawiając dokładny program.

Piąta edycja odbędzie się 10 października pod hasłem – Aktywni obywatele, aktywne obywatelki i dotyczyć będzie takich tematów jak: praca, samorzecznictwo, prawa wyborcze czy niezależne życie.

IV Kongres Osób  z Niepełnosprawnościami był realizowany w ramach projektu „Advocating for the Rights of Persons with Disabilities”, który jest współfinansowany ze środków Ambasady USA w Warszawie.

logotypy kongresu osób z niepełnosprawnościami, konwentów regionalnych oraz raportu z realizacji konwencji i ambasadora konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami
Archiwum FIRR
logotyp Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki
Wróć do początku strony