Jednym głosem o potrzebie zmian – III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Logo Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

25 października b.r. w Warszawie odbyła się trzecia edycja ogólnopolskiego Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami pod hasłem „Za niezależnym życiem!”. Uczestnicy spotkali się w 5. rocznicę obowiązywania w Polsce Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, by debatować nad Nowym System Wsparcia osób z niepełnosprawnościami i przebiegiem jej wdrażania Konwencji.

Podczas wydarzenia zaprezentowano wytyczne do Nowego Systemu Wsparcia, przygotowane na podstawie materiału zebranego podczas poprzednich edycji Kongresu, 14 Konwentów Regionalnych i konsultacji społecznych. Uczestnicy mieli możliwość udziału w sesjach tematycznych, podczas których poruszono tematy m.in prawa do zawarcia związku małżeńskiego czy alternatywy dla obecnego systemu rentowego.

Wśród wniosków wypracowanych i zgłoszonych podczas sesji tematycznych pojawiły się m.in. całościowa reforma i ujednolicenie systemu orzecznictwa, wprowadzenie świadczenia kompensacyjnego z tytułu niepełnosprawności, system wsparcia i przerwa regeneracyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, bon na start na podjęcie pracy czy zapewnienie wsparcia merytorycznego w zakresie edukacji włączającej dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych.

III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Bezwzględnym postulatem środowiska osób z niepełnosprawnościami jest uruchomienie systemowego wsparcia asystenckiego – opowiada pan Aleksander Waszkielewicz, Prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. – Bez tego niemożliwe są niezależne życie i pełny udział w społeczeństwie. Dyskutowaliśmy też o tym, by wszystkie nowobudowane mieszkania były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami lub łatwo adaptowalne do dostępności. Już niedługo 40% społeczeństwa to będą osoby starsze i z niepełnosprawnościami. Musimy budować te mieszkania już teraz.

Uczestnicy rozmawiali również o konieczności aktualizacji ustawy przeciw przemocy w rodzinie o zapisy dotyczące przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami, uwzględnienia w zapisach prawnych kwestii matek – osób z niepełnosprawnościami, a także stworzeniu formy systemu wspierania decyzji zastępującego ubezwłasnowolnienie.

Budynek, w którym odbyło się wydarzenie jest przystosowany do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się, a podczas samego Kongresu dodatkową pomocą służyli wolontariusze rozmieszczeni w strategicznych punktach, wskazujący drogę, pomagający w przemieszczaniu się i udzielający informacji. Osoby, które z jakiegoś powodu nie miały możliwości bezpośredniego uczestniczenia w wydarzeniu mogły śledzić prelekcje i poznać wypracowane podczas sesji tematycznych wnioski dzięki transmisji online. Organizatorzy zapewnili również tłumaczenie wystąpień na język migowy zarówno dla zebranych na sali, jak i widzów online.

W ramach wydarzenia sformułowana została deklaracja uczestników Kongresu o następującej treści:

My, uczestniczki i uczestnicy III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami żądamy realizacji prawa do samodzielnego i niezależnego życia dla wszystkich Polek i Polaków z niepełnosprawnościami. Drogą do tego celu jest pełne wdrożenie postanowień Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz podpisanie i ratyfikacja Protokołu Fakultatywnego do Konwencji.
Żądamy poszanowania godności i realizacji wszystkich praw osób z niepełnosprawnościami.

Istotnym elementem wydarzenia było również wyróżnienie osób i instytucji działających na rzecz obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami oraz wdrażania i popularyzowania Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce, tytułem Ambasadora Konwencji. Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. Rzecznik Prezydenta Miasta Wrocławia ds. osób niepełnosprawnych, Muzeum Pana Tadeusza czy Projekt „Młodzi Migają Muzykę”. Pełna lista wyróżnień, będzie dostępna wkrótce na stronie organizatora.

III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

III Kongresowi Osób z Niepełnosprawnościami towarzyszył Jarmark NGO, na którym uczestnicy mogli zapoznać się z działalnością wybranych organizacji pozarządowych, a także odebrać materiały informacyjno-edukacyjne. Wśród stoisk znalazł się również punkt przyjęć wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich. Pracownicy Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków udzielali tam niezbędnych informacji i przyjmowali wnioski do Rzecznika.

III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom wydarzenia, widzom transmisji online oraz partnerom i organizacjom zaangażowanym w przygotowanie Kongresu, a na co dzień działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, podmiotom wspierającym wydarzenie – Bankowi Zachodniemu WBK i PWN a także wyrażają gorącą nadzieję, że do czasu kolejnej edycji uda się wprowadzić większość z zaproponowanych zmian i pomysłów.

III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami odbył się w ramach projektu współfinansowanego przez PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Wróć do początku strony