Informacja o wyniku postępowania ofertowego - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Warszawa, 19.07.2021 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 2/2021/SBB/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2021-25002-57184, w związku z realizacją projektu „Samorząd bez barier”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne (numer naboru: POWR.02.18.00-IP.01-00-002/19).

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego informuje o wyniku postępowania nr 2/2021/SBB/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę zamówienia obejmującego dostawę, montaż oraz prezentację obsługi 9 krzeseł/wózków ewakuacyjnych w ramach Projektu „Samorząd bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach internetowych:

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/2021/SBB/FIRR złożone zostały oferty przez następujących Oferentów:

  1. EnSafe sp. z o.o., ul. Adama Vetulaniego 1A, 31-227 Kraków; cena brutto za realizację zamówienia: 43 730,28 zł.

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów Zamawiający wyłonił następujących Wykonawców:

1.   EnSafe sp. z o.o., ul. Adama Vetulaniego 1A, 31-227 Kraków

Wróć do początku strony