Dostępna Szkoła – webinarium: tworzenie Indywidualnych Planów Poprawy Dostępności - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

logo Dostępnej Szkoły

Zapraszamy na darmowe webinarium skierowane do organów i szkół będących na drugim etapie projektu Dostępna Szkoła. W projekcie jest to czas poprzedzający analizę raportów poaudytowych i tworzenie IPPD (Indywidualnych Planów Poprawy Dostępności).

Spotkanie odbędzie się w dwóch terminach:
I termin webinarium 14.04.2021, w godzinach 8:00-11:00
II termin webinarium 16.04.2021, w godzinach 13:00-16:00.

Organizatorzy zalecają, by na webinarium był obecny reprezentant organu i reprezentanci szkół (razem, na tym samym terminie webinarium).

Zapisy na webinarium dostępne na stronie: https://tiny.pl/r2br9

CZYM JEST INDYWIDUALNY PROGRAM POPRAWY DOSTĘPNOŚCI (IPPD)? – to dokument przygotowywany przez placówkę samodzielnie, w którym zawierają się najważniejsze założenia zmian, jakie w obszarze dostępności szkoła zamierza wprowadzić. IPPD określa m.in.: zasoby materialne i niematerialne szkoły, rozpoznane potrzeby wszystkich uczestników życia szkoły, poszczególne działania, koszty i efekty ich realizacji. Jest kompleksowym i przekrojowym planem dla szkoły, który powinien zawierać́ również̇ harmonogram i szacowany budżet. W IPPD szkoła może zaplanować́ inne, literalnie niewskazane w modelu rozwiązania, służące do osiągniecia efektów założonych w danym obszarze. Żeby Indywidualny Plan Poprawy Dostępności spełniał swoje zadanie powinien być realny i możliwy do wykonania.

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest jako pilotaż działania „Szkoła bez barier – program Dostępność Plus”. Powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności. Projekt wdrażany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie realizowane jest w partnerstwie poprzez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.  

Wróć do początku strony