Dostępna Szkoła – pracujemy pełną parą! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

logo Dostępnej Szkoły

Do 25 maja 2021 r. trwa przyjmowanie wniosków wstępnych w ramach drugiego naboru do Projektu Dostępna Szkoła. Na testowanie Modelu Dostępnej Szkoły organy prowadzące mogą ubiegać się o dofinansowanie od 500 000,00 PLN do 1 350 000,00 PLN dla dwóch lub trzech szkół podstawowych znajdujących się pod ich pieczą.

W obecnym naborze przewiduje się wybór minimum 15 organów prowadzących przy alokacji w wysokości 20 250 000,00 PLN przeznaczonej na granty. Grantodawca przewiduje 2 ścieżki składania wniosków o grant: ścieżka A – dla organów prowadzących szkoły zlokalizowane w gminach poniżej 50 tys. mieszkańców, gdzie wysokość alokacji: 12 150 000 PLN. Dla organów prowadzących szkoły znajdujące się w gminach powyżej 50 tys. Mieszkańców, otwarta jest ścieżka  B – tu wysokość alokacji to 8 100 000 PLN.

Tymczasem szkoły wyłonione w pierwszym naborze przechodzą właśnie do kolejnego etapu Projektu. W nim placówki przygotowują dokumentację potrzebną do złożenia wniosków właściwych.

Specjaliści ds. dostępności z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego zakończyli już etap audytów w placówkach edukacyjnych, które złożyły wnioski wstępne w pierwszej turze naboru. Każda z audytowanych szkół otrzymuje po audycie, przygotowany dla niej, specjalistyczny raport, na podstawie którego organ prowadzący tworzy Indywidualny Plan Poprawy Dostępności IPPD).

Czym jest Indywidualny Plan Poprawy Dostępności? To dokument zawierający najważniejsze założenia zmian, jakie szkoła zamierza wprowadzić w obszarze dostępności. IPPD określa m.in.: zasoby materialne i niematerialne szkoły, rozpoznane potrzeby wszystkich uczestników życia szkoły, poszczególne działania, koszty i efekty ich realizacji. Jest kompleksowym i przekrojowym planem dla szkoły, który powinien zawierać́ również̇ harmonogram i szacowany budżet. Żeby Indywidualny Plan Poprawy Dostępności spełniał swoje zadanie, powinien być realny i możliwy do wykonania.

Szczegółowe warunki wniosków właściwych składanych w ramach pierwszego naboru znajdują się na stronie internetowej Projektu: https://www.dostepnaszkola.info/

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest jako pilotaż działania „Szkoła bez barier – program Dostępność Plus”. Powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności. Projekt wdrażany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie realizowane jest w partnerstwie poprzez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.  

Wróć do początku strony