Uwaga! Akcja rekrutacja na stanowisko Młodsza Księgowa / Młodszy Księgowy - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na granatowym tle napis Good Luck
zdjęcie: pixabay

Fundacja poszukuje nowego pracownika do biura w Krakowie.

Tytuł oferty: Młodsza Księgowa / Młodszy Księgowy

========================================================

Liczba wakatów: 1

========================================================

Miejsce pracy (region): Małopolskie

========================================================

Miejscowość: Kraków

========================================================

Opis stanowiska pracy:

NASZA MISJA: Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

NASZE DZIAŁANIA:

 • Zmieniamy prawo.
 • Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu.
 • Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
 • Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
 • Upowszechniamy wiedzę o osobach z niepełnosprawnościami.
 • Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
 • Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą. Dołącz do nas!!!

Więcej informacji na temat działań Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego znaleźć można na stronie www.firr.org.pl.

==============================================

Prosimy o przesłanie swoich ofert na adres rekrutacja@firr.org.pl najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 r.

UWAGA!!! Przesyłane zgłoszenia aplikacyjne muszą zawierać formułę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Świętokrzyska 14 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.”

Informacje o przetwarzaniu danych

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, ul. Świętokrzyska 14, e-mail: biuro@firr.org.pl.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail ido@firr.org.pl.

3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji personelu na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy

4. Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.

5. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.

6. Kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7. Kandydat ma także prawo do przenoszenia danych.

8. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Miejsce pracy: Kraków.

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu (umowa o pracę).

Jeśli wysyłasz swoje zgłoszenia masowo, gdzie się tylko da i na obojętne stanowisko – nie trudź się, oszczędź swój i nasz czas, NIE PRZYSYŁAJ SWOJEJ OFERTY.

==============================================

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Młodszej Księgowej / Młodszego Księgowego będzie należało m.in.:

 • dekretowanie dokumentów kosztowych i wprowadzanie do systemu księgowego,
 • dekretowanie delegacji krajowych i zagranicznych oraz wprowadzanie do systemu księgowego,
 • księgowanie innych zdarzeń (polecenie księgowania),
 • przygotowywanie zleceń bankowych, wprowadzanie przelewów w systemie bankowym,
 • obsługa systemów bankowości elektronicznej,
 • księgowanie wyciągów bankowych oraz raportów kasowych,
 • uzgadnianie sald kont bankowych,
 • uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami i pracownikami,
 • wprowadzanie danych kadrowych do systemu,
 • archiwizacja dokumentów (finansowych, kadrowych, płacowych),
 • dokonywanie systematycznej analizy i weryfikacji zapisów na kontach księgowych pod kątem ich zgodności z rozliczeniami finansowymi projektów,
 • prace administracyjno-biurowe.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe z zakresu rachunkowości,
 • min. roczne doświadczenie w pracy na stanowisku księgowym,
 • znajomość obsługi systemów księgowych (znajomość systemu Comarch Optima będzie dodatkowym atutem),
 • znajomość ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ZUS i prawa pracy,
 • biegła obsługa komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook),
 • sprawność i skuteczność komunikacyjna (w mowie i w piśmie),
 • zdolności analityczne, umiejętność posługiwania się regulacjami prawnymi w uzasadnianiu swoich argumentów,
 • umiejętność samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów oraz znajdowania ich optymalnych rozwiązań,
 • doświadczenie w pracy w „trzecim sektorze” będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • przyjazną i otwartą atmosferę pracy,
 • w pełni dostępną przestrzeń biurową dla osób z niepełnosprawnościami,
 • pakiet medyczny w prywatnej placówce medycznej LUXMED (po okresie próbnym),
 • w razie potrzeby możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy np. w urzędzie,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
 • dopłaty do udziału w wydarzeniach kulturalnych, oświatowych, zajęciach sportowych lub rekreacyjnych,
 • dopłaty do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub innej placówki wychowania przedszkolnego,
 • bezzwrotną pomoc finansową z tytułu urodzenia/przysposobienia dziecka,
 • bezzwrotną pomoc finansową (zapomogę), w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby,
 • dopłaty do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz kosztów ponadstandardowych badań,
 • bony pieniężne dla pracowników oraz paczki dla dzieci z okazji świąt lub innych ważnych zdarzeń,
 • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych.

Oferta powinna zawierać:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie świadectw lub dyplomów,
 • odpisy (kserokopie) dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień, ew. kserokopie świadectw pracy.

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania selekcyjne. Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane.

Pytania selekcyjne:

1. Pracownik sekretariatu dostarczył do Pani/Pana (pracownika działu księgowości) stos dokumentów księgowych (faktury/rachunki). Proszę opisać w punktach, co Pani/Pan z nimi zrobi od momentu odebrania dokumentów od pracownika sekretariatu aż do momentu zaksięgowanie ich w programie księgowym. Na co Pani/Pan szczególnie zwróci uwagę?

2. Pracownik pobrał od Pani/Pana (dn. 03.08.2020 r.) z kasy zaliczkę w kwocie 100,00 zł na zakup pieczątki. Pieczątka kosztowała 123,00 zł i na taką też kwotę pracownik przyniósł do Pani/Pana fakturę do rozliczenia, wystawioną dn. 05.08.2020 r. Brakującą kwotę 23 zł pracownik pokrył z prywatnych środków. Proszę opisać (w punktach) proces zaewidencjonowania zaliczki oraz rozliczenia kosztu w raporcie kasowym. Jakie dokumenty Pani/Pan wypełni?

3. Jakiego wynagrodzenia spodziewa się Pani/Pan na takim stanowisku? Proszę o podanie konkretnej kwoty brutto lub „widełek”.

Wróć do początku strony