Ustawa wdrażająca Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych – pierwsze opracowania - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Biały symbol paragrafu na tle szarego muru z cegieł

Prace w projekcie Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą, trwają.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach działań projektowych powstało osiem interesujących opracowań.

Dokumenty napisane zostały wspólnym wysiłkiem naszych pracowników, współpracowników oraz partnerów:

 • Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 
 • Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami,
 • Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • Fundacji Naukowej Instytut Badań Strukturalnych.

Jakie publikacje powstały?

Publikacje to:

 1. „Analiza w zakresie faktycznej sytuacji osób z niepełnosprawnościami i rozwiązań prawnych z zakresu ich wsparcia”. To najobszerniejszy z dokumentów. Autorzy omawiają 33 artykuły Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami przekładając je na polską prawną rzeczywistość i badają stopień zgodności obu, przedstawiają stan faktyczny, następnie formułują rekomendacje, kierunki zmian. Każdy rozdział poparty jest badaniami, statystykami, literaturą.
 2. „Analiza wszystkich rozwiązań prawnych z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, w tym analizy aktów prawnych pod kątem Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.
 3. „Propozycje zmian w zakresie finansowania instrumentów prawnych, towarzyszące propozycjom zmian legislacyjnych, stosownie do zdiagnozowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami i potrzeb wynikających z opracowywanych mechanizmów wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i koordynacji działań związanych z wdrażaniem Konwencji ONZ”.
 4. „Przegląd terminologii stosowanej w różnych aktach prawnych, odnoszącej się do niepełnosprawności lub jej rodzajów, pod kątem spójności i zgodności z „Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” oraz propozycje zmian aktów prawnych ujednolicające i dostosowujące tę terminologię”.
 5. „Raport z prac wykonanych przez Partnerów Ekonomicznych w ramach Zadania 1 – Analiza ekonomiczna obecnie funkcjonujących instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami na podstawie aktów prawnych ich dotyczących”.
 6. „Raport z prac wykonanych przez Partnerów Ekonomicznych w ramach Zadania 1 – Ocena kosztów funkcjonowania systemu świadczeń w związku z biernością zawodową osób z niepełnosprawnościami oraz oszacowanie wariantów kosztowych zmian systemowych sprzyjających aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”.
 7. „Załącznik nr 1. Przegląd terminologii stosowanej w różnych aktach prawnych, odnoszącej się do niepełnosprawności lub jej rodzajów, pod kątem spójności i zgodności z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.
 8. „Załącznik nr 2. Propozycje zmian aktów prawnych ujednolicające i dostosowujące terminologię stosowaną w różnych aktach prawnych, odnoszącą się do niepełnosprawności”.

O projekcie słów kilka

Celem projektu jest stworzenie nowej ustawy zawierającej regulacje związane z niepełnosprawnością, nieznajdujące się w innych aktach prawnych. Ma ona również zawierać szersze niż do tej pory zapewnienie mechanizmów wsparcia zgodnych z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące zadania:

 1. Analiza faktyczna sytuacji osób z niepełnosprawnościami.
 2. Przygotowanie projektu nowej ustawy wdrażającej Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce pn. Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami, wraz z oceną Skutków regulacji i uzasadnieniem proponowanych rozwiązań.
 3. Przeprowadzenie konsultacji społecznych wypracowanego projektu ustawy wraz z Oceną Skutków Regulacji (OSR) i innych zmian legislacyjnych.
 4. Analiza uwag z konsultacji i dokonanie, w oparciu o wyniki konsultacji społecznych, ewentualnych modyfikacji pierwotnych projektów dokumentów.
 5. Przeprowadzenie procesu legislacyjnego projektu ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami i dokumentów towarzyszących.
 6. Upowszechnianie informacji na temat nowych rozwiązaniach legislacyjnych wynikających z ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami.

Dokumenty czekają na ostateczne zatwierdzenie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Wróć do początku strony