Standardy Dostępności dla Gminy Miejskiej Kraków - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Mężczyzna, poruszający się na wózku, załatwia sprawy urzędowe w dostosowanym biurze
Tax Compliance Account With Financial Invoice In Office

W Krakowie, zarządzeniem prezydenta, wdrożono Standardy Dostępności dla Gminy Miejskiej Kraków.

Jest to dokument, ujednolicający rozwiązania techniczne i przestrzenne opracowane z myślą o

 • osobach z niepełnosprawnościami,
 • osobach starszych,
 • opiekunach z dziećmi w wózkach.

Co jest celem Standardów Dostępności dla Gminy Miejskiej Kraków?

Celem dokumentu jest:

 1. Poprawa komfortu funkcjonowania osób ze specjalnymi potrzebami.
 2. Projektowanie przestrzeni miasta tak, by była dostosowana do potrzeb różnych grup użytkowników,
 3. Umożliwienie różnym grupom społecznym maksymalnie samodzielne i pełne użytkowanie przestrzeni oraz obiektów użyteczności publicznej.

Wytyczne, zawarte w dokumencie, dotyczą:

 • dróg,
 • chodników,
 • parków,
 • instytucji kultury,
 • nowych inwestycji,
 • ciągów pieszych,
 • przystanków komunikacji miejskiej,
 • terenów rekreacyjnych,
 • placów zabaw,
 • budynków i ich najbliższego otoczenia.

Jak opracowywano Standardy?

Standardy dostępności, jako zbiór wytycznych technicznych i przestrzennych, zostały opracowane zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Ich wprowadzenie stworzy warunki do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania osób ze specjalnymi potrzebami. Pozwoli również zwiększyć aktywność osób z niepełnosprawnościami, ułatwi integrację wszystkich mieszkańców, co wpłynie na podniesienie jakości życia.

Nie tylko Standardy Dostępności

Działania miasta na rzecz dostępności nie ograniczyły się wyłącznie do stworzenia nowego dokumentu.

Równocześnie powołano Zespół Doradczo-Konsultacyjny ds. Dostępności Architektonicznej Przestrzeni Publicznej oraz Obiektów Budowlanych dla Osób Ze Szczególnymi Potrzebami na czele z Bogdanem Dąsalem, pełnomocnikiem prezydenta Krakowa ds. osób z niepełnosprawnościami i koordynatorem ds. dostępności.

Członkami zespołu, poza reprezentantami miasta, są przedstawiciele instytucji i fundacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz integracji.

Do zadań Zespołu należeć będzie:

 • rozpatrywanie i wydawanie opinii dotyczących zastosowanych w przestrzeni publicznej lub obiektach budowlanych rozwiązań alternatywnych, zapewniających dostępność architektoniczną dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • merytoryczne wsparcie wydziałów i jednostek miasta w działaniach z tego zakresu.

Zespół ma proporcje 3:1. Składa się z trzech przedstawicieli urzędu miasta i dziewięć osób, reprezentujących organizacje pozarządowe zajmujące się różnymi niepełnosprawnościami

Miasto wdraża standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Wróć do początku strony