Rozpoczynamy rekrutację na bezpłatne szkolenia w ramach projektu Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

grafika przedstawia piktogramy pokazujące różne niepełnosprawności osoby niewidome, głuche, poruszające się na wózku, ze złamaną ręką, czy kobietę ciężarną
Gerd Altmann Pixaby

Pierwsze szkolenie odbędzie się 19 – 20 lutego 2020 roku w Krakowie. Szkolenia dotyczyć będą tematyki z zakresu dostępności oraz równości szans dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy/-czki projektu zdobędą wiedzę, umiejętności a także bardzo ważną świadomość na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Poznają także zasady, jakimi powinni się kierować w codziennej pracy, by tworzyć środowisko równych szans oraz przestrzegać zasad Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.

W szkoleniu mogą brać udział pracownicy/e jednostek administracji publicznej, którzy w codziennej pracy zajmują się organizacją wsparcia oraz samym wsparciem dla klientów z niepełnosprawnościami. Z jednej instytucji może być maksymalnie 5 osób.

Szkolenia adresowane są do jednostek, które spełniają poniższe kryteria:

  • w których dokonano przeglądu zadań w ramach projektu Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami,
  • w raportach końcowych otrzymały rekomendację dotyczącą szkoleń.

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione pełne wyżywienie, nocleg oraz materiały szkoleniowe. Pokrywane są również koszty związane ze szczególnymi potrzebami uczestników (tłumacz języka migowego, materiały w druku powiększonym, inne).

Koszt przejazdu na szkolenie pozostaje po stronie uczestnika lub jednostki delegującej pracowników na szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Lokalizacje szkoleń: cała Polska

Liczba uczestników na szkoleniu: 10 – 16 (18) osób,

Terminy szkoleń: pierwszy termin: 19-20 lutego 2020 roku

Na pytania odpowiedzą:

Joanna Laszczak:

mail: joanna.laszczak@firr.org.pl

tel.: 663 120 514

Justyna Polak:

mail: justyna.polak@firr.org.pl

tel.: 663 660 042

Szkolenia organizowane są na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu „DOSTĘPNA ADMINISTRACJA PUBLICZNA – SZKOLENIA DLA KADRY”, realizowanego w partnerstwie przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, Polski Związek Głuchych oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Projekt dofinansowany z środków UE, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Nazwa Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

logotypy: unii europejskiej, flaga Rzeczpospolitej Polski, flaga unii europejskiej oraz europejski fundusz społeczny
Wróć do początku strony