Projekt badawczy: „Osoby z niepełnosprawnościami odbiorcami kultury” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Sala muzealna, prezentująca malarstwo współczesne. W centralnej części zdjęcia żeńska postać, oglądająca ekspozycję. Na plecach nosi plecak.

Przy wsparciu środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim powstaje wyjątkowy projekt.

Jak wynika z raportu „Dostępność cyfrowa, architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna w publicznych instytucjach kultury. Małopolska” zaledwie 14,5% badanych instytucji kultury prowadzi badania dotyczące odbiorców ze szczególnymi potrzebami.

Co więcej, jedynie 19% badanych zadeklarowało, że w zakresie zadań koordynatorów dostępności leży prowadzenie badań/analiz dotyczących potrzeb odbiorców/pracowników związanych z dostępnością.

Z raportu wynika, że instytucje kultury koncentrują się na wdrażaniu zapisów ustawy o dostępności, zapominając od badaniu, w jakim stopniu zaspokajają one potrzeby odbiorców.

Takiemu stanowi rzeczy ma przeciwdziałać projekt „Osoby z niepełnosprawnościami odbiorcami kultury”.

Co warto wiedzieć o projekcie?

Celem projektu jest:

  • zdiagnozowanie oczekiwań i potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie szeroko rozumianego uczestnictwa w kulturze,
  • zbadanie poziomu ich zaspokojenia przez publiczne instytucje kultury w Małopolsce.

Badania mają składać się z trzech etapów:

  1. Przygotowawczego, w ramach którego zrealizowana zostanie m.in. analiza danych zastanych.
  2. Realizacji, w trakcie którego zostanie opracowany we współpracy z ekspertami i zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego kwestionariusz ankiety. W tym etapie zostaną również przeprowadzone badania ankietowe (CAWI oraz PAPI z udziałem ankieterów posiadających kompetencje w zakresie komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami).
  3. Podsumowania, którego efektem końcowym będzie publikacja naukowa.

Projekt ma charakter innowacyjny w skali Małopolski.

Badanie jest przekrojowe: dotyczy różnych rodzajów dostępności i sytuuje się na pograniczu różnych dyscyplin naukowych. Prace badawcze przeprowadzą studenci, doktoranci i przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni.

Szczegółowe cele projektu

  1. Zdiagnozowanie oczekiwań i potrzeb osób z niepełnosprawnością w zakresie szeroko rozumianego uczestnictwa w kulturze oraz poziomu ich zaspokojenia przez publiczne instytucje kultury w Polsce.
  2. Budowanie współpracy z praktykami (pracownikami publicznych instytucji kultury i przedstawicielami organizacji pozarządowych) oraz wymiana wiedzy i doświadczeń.
  3. Opracowanie rekomendacji w zakresie poszerzania oferty kulturalnej skierowanej do osób z niepełnosprawnościami.
  4. Opracowanie rozdziału publikacji naukowej poświęconej dostępności.

Zespół badawczy

Ankieta

Obecnie organizatorzy projektu prowadzą badania ankietowe wśród osób z niepełnosprawnościami. Badania mają służyć poznaniu oczekiwań i potrzeb w zakresie szeroko rozumianego uczestnictwa w kulturze. Mają również zbadać poziom ich zaspokojenia przez organizacje kultury w Małopolsce. 

Ankieta ma charakter anonimowy. Jej celem jest sformułowanie rekomendacji, by instytucje kultury w Małopolsce były jeszcze bardziej dostępne. 

Ankieta Uczestnictwo w kulturze osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa małopolskiego

Projekt badawczy: „Osoby z niepełnosprawnościami odbiorcami kultury”

Wróć do początku strony