Profil Zaufany nie dla wszystkich. Reakcja RPO - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Logo Profilu Zaufanego Grafika z napisem

Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Marcin Wiącek zwrócił się do Adama Andruszkiewicza, sekretarza stanu w KPRM. Poprosił go o poinformowanie, na jakim etapie są prace nad rozszerzeniem dostępu usługi Profilu Zaufanego na opiekunów osób ubezwłasnowolnionych. 

Dlaczego osoby ubezwłasnowolnione mają problem z dostępem do Profilu Zaufanego?

Profil Zaufany nie jest dostępny dla wszystkich. Szczególne problemy z jego obsługą napotykają osoby z niepełnosprawnościami, z ograniczonymi możliwościami swobodnego poruszania się, które nie mają rachunków bankowych. 

Dzieje się tak, ponieważ osobom występującym w ich imieniu odmówiono potwierdzenia tożsamości podczas zakładania profilu zaufanego, mimo przedstawionego pełnomocnictwa notarialnego. 

Jakie działania dotychczas podjął Rzecznik Praw Obywatelskich w tej sprawie?

Rzecznik występował już kilkukrotnie w kwestii braku dostępu osób ubezwłasnowolnionych i ich pełnomocników do usługi Profilu Zaufanego. Powoływał się przy tym na obowiązujące akty prawne:

  • art. 32 Konstytucji,
  • art. 31 ust. 3 Konstytucji.
  • Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych.

W ostatnim wystąpieniu z 13 lutego 2020 r. wskazywał, że z art. 32 Konstytucji wynika prawo do równego dostępu do usług publicznych dla wszystkich obywateli bez względu na ich cechy osobiste

Powołując się natomiast na Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, RPO przypomniał, że do obowiązków państw-stron należy podejmowanie:

odpowiednich środków w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym, na zasadzie równości z innymi osobami, dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych.

Wykluczenie możliwości skorzystania z profilu zaufanego dla tej grupy obywateli przeczy rozumieniu art. 31 ust. 3 Konstytucji nie jest ani uzasadnione ani proporcjonalne

Z powyższych aktów prawnych wynika konieczność zapewnienia równego dostępu do usługi systemu ePUAP dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i ich opiekunów.

Reakcja sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

W reakcji na wystąpienie RPO głos zabrał Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

7 maja 2021 r. poinformował on, że trwają prace analityczne w celu rozwiązania problemu pełnomocnictw elektronicznych.

Prace te dotyczyły:

  • osób fizycznych reprezentujących osoby prawne,
  • osób fizycznych reprezentujących osoby fizyczne (w tym osoby niepełnosprawne).

Prace miały zagwarantować rozwiązanie, w którym było by wiadomym, że daną czynność wykonał pełnomocnik a nie osoba, która pełnomocnictwa udzieliła. 

W obliczu dalszych apeli osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, o rozwiązanie problemu braku równego dostępności Profilu Zaufanego, Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Marcin Wiącek, poprosił Adama Andruszkiewicza, sekretarza stanu w KPRM, o poinformowanie, na jakim etapie są prace nad rozszerzeniem dostępu usługi Profilu Zaufanego na opiekunów osób ubezwłasnowolnionych. 

Wyrażam w związku z tym nadzieję, że uwagi Rzecznika wyrażane również w poprzednich wystąpieniach zostaną uwzględnione i doprowadzą do zmiany regulacji w tym zakresie

Stanisław Trociuk, zastępca RPO
Wróć do początku strony