Krytyczny raport NIK o aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Zdjęcie rąk, piszących na białej klawiaturze. Po prawej stronie myszka i żółty zegarek

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport, dotyczący aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Zgodnie z jego treścią działania prowadzone przez powiatowe urzędy pracy nie były skuteczne. Nie umożliwiały również wejścia lub trwałego powrotu na rynek pracy.

Co więcej, w okresie objętym kontrolą NIK ponad 80 % osób z orzeczeniami o niepełnosprawności nie było zatrudnionych. Wskaźniki zatrudnienia w ciągu kilkunastu lat wzrosły jedynie o około 2%.

Jakie inne informacje przyniósł raport NIK?

Niepokojąca treść raportu NIK

Pod względem wskaźnika bierności zawodowej osób z niepełnosprawnościami Polska plasuje się na piątym miejscu w Europie.

Do złej sytuacji przyczynia się między innymi brak spójnej polityki rynku pracy, ułatwiającej aktywizację osób z niepełnosprawnością. Urzędy nie analizują potrzeb tej grupy osób i nie podejmują aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. W dokumentach, opracowywanych przez urzędy, brakuje celów i zadań odnoszących się wprost do osób z niepełnosprawnościami, brak jest również mierzalnych wskaźników.

Samorządy powiatowe przekazywały na rehabilitację zawodową jedynie około 6 % środków PFRON, a pozostałe 94 % przeznaczana była na rehabilitację społeczną.

NIK zwrócił również uwagę na:

 • niedostosowanie miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • bariery architektoniczne,
 • bariery transportowe,
 • brak tłumaczy języka migowego w miejscu pracy.

Rekomendacje NIK

W ocenie NIK powiatowe urzędy pracy powinny:

 • opracować i wdrożyć program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy, który jako część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, powinien prowadzić do realizacji jasno określonych celów związanych z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych oraz pozwalać na monitorowanie stopnia osiągnięcia tych celów;
 • aktywniej pozyskiwać atrakcyjne oferty pracy i inne formy pomocy dla osób niepełnosprawnych;
 • przeznaczać większe środki finansowe na formy aktywizacji zawodowej, które dają duże szanse na zatrudnienie, w tym w szczególności z wykorzystaniem środków z PFRON.

Działania dotychczas podjęte przez Rząd

Najwyższa Izba Kontroli podkreśla w swym raporcie działania podjęte przez Rząd:

 1. Przyjęcie przez Radę Ministrów Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030. Dokument ten zakłada:
 • zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym z 26 % do 40 % w 2030 roku,
 • wzrost współczynnika ich aktywności zawodowej z 28 % do 45 %,
 • podniesienie poziomu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy z niecałych 67 % do 75 %.
 1. Zapowiedź Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opracowania narodowego programu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Jak przeciwdziałać wykluczeniu zawodowemu osób z niepełnosprawnościami?

Nasza Fundacja od lat z powodzeniem realizuje projekty, które mają za zadnie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób z niepełnosprawnościami.

Przykładami naszych działań są projekty:

 • Centrum Ludwika Braill’a. Jego celem jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością wzroku oraz osób ze schorzeniami psychicznymi i w konsekwencji podjęcie zatrudnienia,
 • Przez staż do zatrudnienia – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Projekt kierowany do osób, które chcą spróbować swoich sił w pracy podczas stażu i zdobyć kolejne doświadczenia zawodowe.

O naszych sukcesach świadczą liczby: aż 30% uczestników naszych szkoleń i projektów znajduje zatrudnienie na rynku pracy.

Raport NIK o aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

NIK przedstawia krytyczny raport o aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Wróć do początku strony