KRAKÓW: poszukujemy Asystentki/Asystenta ds. realizacji projektów - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na granatowym tle napis Good Luck
zdjęcie: pixabay

Fundacja poszukuje nowego pracownika do biura w Krakowie, na stanowisko Asystentki/Asystenta ds. realizacji projektów.

Jeśli chcesz pracować w rodzinnej atmosferze i marzy Ci się zmienianie świata, nie czekaj, tylko aplikuj do nas – łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą! Zapraszamy!

Ważne! Oferty należy przesyłać wyłącznie na adres mailowy rekrutacja@firr.org.pl do 30 września 2021.

Kim Jesteśmy?

Nasza misja:

Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Nasze działania:

 • Zmieniamy prawo.
 • Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu.
 • Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
 • Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
 • Upowszechniamy wiedzę o osobach z niepełnosprawnościami.
 • Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
 • Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Szczegóły oferty

Miejsce pracy: Kraków.

Liczba wakatów: 1

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu (umowa o pracę).

Obowiązki:

 • wsparcie koordynatorów w realizacji projektów od strony merytorycznej i finansowej,
 • przygotowywanie i archiwizacja dokumentacji projektowej,
 • sporządzanie umów z osobami zatrudnianymi do realizacji projektu oraz usługodawcami,
 • nadzór i rozliczanie prac wykonywanych przez osoby, zatrudnione na potrzeby realizacji projektów,
 • prowadzenie rekrutacji uczestników projektu (osób fizycznych oraz prawnych) i wsparcie ich w czasie realizacji działań projektowych,
 • kontakty z partnerami projektowymi, urzędami, itp.,
 • bieżący kontakt z pozostałym personelem projektów w zakresie realizacji zadań,
 • stała współpraca z personelem finansowo-księgowym w zakresie rozliczania dokumentów kosztowych projektów,
 • udział w rozliczaniu otrzymanych dotacji, sporządzaniu okresowych wniosków o płatność, w tym wniosków o płatność końcową, wraz z częścią sprawozdawczą,
 • sporządzanie pism, zestawień, raportów oraz innych dokumentów, niezbędnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji projektów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • skrupulatność, dokładność,
 • sprawność i skuteczność komunikacyjna (w mowie i w piśmie),
 • zdolności analityczne, umiejętność posługiwania się regulacjami prawnymi
  w uzasadnianiu swoich argumentów,
 • umiejętność samodzielnego identyfikowania problemów oraz znajdowania ich optymalnych rozwiązań,
 • biegła obsługa komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook);
 • mile widziane:
  • doświadczenie we współpracy z biznesem, w realizacji projektów / działań, związanych z udzielaniem wsparcia przedsiębiorcom,
  • doświadczenie / znajomość procedur zamówień publicznych, a w szczególności realizacji postępowań w trybie zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku,
  • doświadczenie w projektach unijnych, a szczególnie w prowadzeniu dokumentacji projektowej;
 • dodatkowym atutem będzie także:
  • znajomość kwestii dostępności, projektowania uniwersalnego, technologii asystujących,
  • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • przyjazną i otwartą atmosferę pracy,
 • w pełni dostępną przestrzeń biurową dla osób z niepełnosprawnościami,
 • pakiet medyczny w prywatnej placówce medycznej LUXMED (po okresie próbnym),
 • w razie potrzeby możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy np. w urzędzie, 
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników, 
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
 • dopłaty do udziału w wydarzeniach kulturalnych, oświatowych, zajęciach sportowych lub rekreacyjnych, 
 • dopłaty do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub innej placówki wychowania przedszkolnego, 
 • bezzwrotną pomoc finansową z tytułu urodzenia/przysposobienia dziecka,
 • bezzwrotną pomoc finansową (zapomogę), w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby,
 • dopłaty do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz kosztów ponadstandardowych badań,
 • bony pieniężne dla pracowników oraz paczki dla dzieci z okazji świąt lub innych ważnych zdarzeń,
 • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych.

Szczegóły rekrutacji:

Rekrutacja na stanowisko Asystentki/Asystenta ds. realizacji projektów będzie przebiegać dwuetapowo:

ETAP I: Złożenie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i jej analiza przez Fundację.

ETAP II: Fundacja skontaktuje się z wybranymi osobami i zaprosi je na rozmowę kwalifikacyjną oraz wykonanie praktycznych zadań (rodzajowo podobnych do tych, jakie będą wykonywane na stanowisku Specjalista ds. realizacji projektów oraz współpracy z podmiotami komercyjnymi – praca z MS Word, MS Excel, wyciąganie wniosków z zadanego tekstu, przygotowanie krótkiego pisma) – całość zajmie ok 1,5 godziny.

Na podstawie wyników obu etapów Fundacja zaproponuje wybranej osobie podpisanie umowy o pracę.

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania rekrutacyjne. Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane.

Pytania rekrutacyjne:

 1. Proszę krótko opisać wybrane zdarzenie, które potwierdzi, że posiada Pani/Pan zdolności organizacyjne i jest osobą odpowiedzialną (maksymalnie 500 znaków).
 2. Jest Pani/Pan odpowiedzialna/-y za zorganizowanie konferencji podsumowującej 2-letni projekt, w ramach którego osoby z niepełnosprawnościami otrzymały dotację na założenie własnej firmy i prowadziły je przez min. rok. Prosimy o opisanie w max. 10 punktach planu działań, jakie Pani/Pana zdaniem należy podjąć w tym celu.
 3. Jakiego wynagrodzenia spodziewa się Pani/Pan na takim stanowisku? Proszę o podanie konkretnej kwoty brutto lub „widełek”.

UWAGA!!! Przesyłane zgłoszenia aplikacyjne muszą zawierać formułę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Racławicka 58 moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.”

Informacje o przetwarzaniu danych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, ul. Racławicka 58, e-mail: biuro@firr.org.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail ido@firr.org.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji personelu na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy
 4. Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
 6. Kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Kandydat ma także prawo do przenoszenia danych.
 8. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wróć do początku strony