Konferencja „Problemy, potrzeby, bariery i perspektywy inkluzji młodzieży akademickiej z niepełnosprawności” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Biret w kolorze czarnym z czerwoną tasiemką

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową „Problemy, potrzeby, bariery i perspektywy inkluzji młodzieży akademickiej z niepełnosprawności”, która odbędzie się w formie online w dniach 27-28 września 2022.

Konferencja jest realizowana w ramach projektu „Akademia Równych Szans”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Organizatorem konferencji jest Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Poniżej program konferencji.

27.09.2022

13.00 – 13.30 OTWARCIE KONFERENCJI I PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW

13.30 mgr Krzysztof Frąszczak Akademia Słońca – Poznań (PL) Dostępność do wybranych uczelni wyższych w Polsce – wskazania, dobre praktyki i trendy

14.00 PHD Daniel Balwa University of Georgia (USA) Exploring Barriers and Best Practices to Integrating Disability Competencies in Professional Preparation Programs

14.30 prof. UP dr hab. Piotr Majewicz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (PL) Wybrane zasoby osobiste oraz ich rola w psychospołecznym funkcjonowaniu młodych dorosłych z niepełnosprawnością ruchową

15.00 doc. dr inż. arch. Katarzyna Banasik- Petri Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (PL) Doświadczenia w procesie nauczania przedmiotu: Projektowanie uniwersalne na kierunku: Architektura na WAiSP KAAFM

Przerwa

16:00 PHD Deborah Taub University of North Carolina, Greensboro (USA) Building Inclusive Opportunities to Learn through Universal Design for Learning (UDL)

16:30 prof. KAAFM dr hab. Joanna Konarska Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (PL) Inkluzja czy iluzja inkluzji?

17:00 dr Wacław Rosa Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (PL) Osoby z niepełnosprawnościami, a wymiar sprawiedliwości w Polsce od XVI do XVIII wieku.

17:30 dr Monika Pyrczak-Piega Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (PL) Samoocena i wykształcenie młodych kobiet z niepełnosprawnościami w rodzinach nuklearnych

28.09.2022

13:30 dr Joanna Klonowska Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie (PL) Kształtowanie adekwatnych postaw wobec osób niepełnosprawnych wśród studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

14:00 prof. UR dr hab. Krystyna Barłóg Uniwersytet Rzeszowski (PL) Postawy wobec niepełnosprawności i inkluzji na przykładzie badań studentów studiujących w Rzeszowie

14:30 Ansab Khalid, Head of Department Ivy College of Management Sciences (Pakistan)
Novel brief psychotherapeutic Intervention

15:00 PHD Patric Jachyra Durham University, Department of Sport & Exercise Sciences (UK) and University of Toronto (CA) Promoting physical activity for disabled students

PRZERWA

16:00 prof. dr hab. Marzenna Zaorska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (PL) Student/studentka z równoczesną słuchowo-wzrokową niepełnosprawnością (głuchoniewidomy/głuchoniewidoma) – bariery, ograniczenia, możliwości

16:30 PhD Special Education John Wheeler East Tennessee State University (USA) Promoting the Social Significance and Acceptability of Person-Centered Goals

17:00 mgr Anna Szydło Biuro Osób Niepełnosprawnych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (PL) Nowe technologie wykorzystywane przez studentów z niepełnosprawnościami

17:30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI prof. KAAFM dr hab. Joanna Konarska

Wróć do początku strony