Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 9/2022/POWER/2.16/M.NGO/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 9/2022/POWER/2.16/M.NGO/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-115625, w związku z realizacją projektu „Mocna NGO”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (numer naboru: POWR.02.16.00-IP.06-00-014/20).

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego informuje o wyniku postępowania nr 9/2022/POWER/2.16/M.NGO/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi przeprowadzenia szkoleń dot. dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnością słuchu w ramach projektu „Mocna NGO” dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. Grzegorz Kozłowski, Cena: 160,00 zł,

2. wMIG Marta Borkowska-Banasiewicz, Cena 200 zł

3. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji “KATARYNKA”, Trenerzy: Anna Brzegowa-Jabczyk, Magda Brumirska-Zielińska, Cena: 430 zł,

Zamawiający wyłonił Wykonawców:

Grzegorz Kozłowski, wMIG Marta Borkowska-Banasiewicz

Wróć do początku strony