Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/2021/POWER/2.16/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Kraków, 07.09.2021 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 3/2021/POWER/2.16/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2021-27128-66836, w  związku z realizacją projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (numer naboru: POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19).

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego informuje o wyniku postępowania nr 3/2021/POWER/2.16/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu 1 sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:


Złożone oferty:

  1. PHH HOTELE Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, NIP: 6762278406, Hotel Hetman w Rzeszowie, cena: 5.700,00 zł.
  2. B&B Hotels Polska Sp. z o.o., Plac Przymierza 6, 03-944 Warszawa, NIP: 5252421465, B&B Hotel Rzeszów Centrum, cena: 10.340,00 zł.

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów Zamawiający wyłonił następujących Wykonawców: PHH HOTELE Sp. z o.o., Hotel Hetman w Rzeszowie.

Wróć do początku strony