Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/2022/POWER/4.3/TOPON/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 1/2022/POWER/4.3/TOPON/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-90071, w  związku z realizacją projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO WER, działanie 4.3 (projekt nr POWR.04.03.00-00-0072/20).

Informujemy o wyniku postępowania nr 1/2022/POWER/4.3/TOPON/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla instruktorów (lub przyszłych instruktorów) orientacji przestrzennej i mobilności z zakresu Nowoczesnych technologii wykorzystywanych w orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

  1. Tomasz Amsolik, Cena 150,00 zł

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów Zamawiający wyłonił Wykonawcę:

Tomasz Amsolik

Wróć do początku strony