Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/2022/POWER/2.6/PU/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 1/2022/POWER/2.6/PU/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-27128-106773, na usługę wynajmu sali konferencyjnej dla ok. 300 osób i sali warsztatowej dla ok. 150 osób wraz z zapewnieniem wyżywienia dla uczestników/czek spotkania otwierającego konsultacje społeczne w ramach Projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą” (projekt PO WER 2.6 nr POWR.02.06.00-IP.03-00-011/20).

Informujemy o wyniku postępowania nr 1/2022/POWER/2.6/PU/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sali konferencyjnej i sali warsztatowej wraz z zapewnieniem wyżywienia dla uczestników/czek spotkania.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

Złożone oferty:

1. Jacek Legendziewicz Jordan Group, ul. Gęsia 8, 31-535 Kraków, NIP: 6790063497, Hotel Galaxy, 34.050,00 zł

W wyniku oceny dokumentów Zamawiający:

– wezwał Oferenta do umożliwienia przeprowadzenia audytu dostępności Hotelu Galaxy

– zaprosił Oferenta do podjęcia negocjacji w zakresie pozycji: Koszt cateringu.

W wyniku przeprowadzonego audytu dostępności Zamawiający uznał, iż Hotel Galaxy nie spełnia wszystkich warunków dostępności, wskazanych w zapytaniu ofertowym – tym samym oferta podlega odrzuceniu.

Nie wyłoniono żadnego Wykonawcy.

Wróć do początku strony