Informacja o wyniku postępowania ofertowego - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

dużo trójkątnych znaków leży na sobie. każdy z nich hest taki sam - czerwona ramka, a w środku białe tło, w którym jest czarny wykrzyknik
grafika: pixaby

Warszawa, 10.08.2021 r

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 6/2021/SBB/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2021-25002-61110, w związku z realizacją projektu „Samorząd bez barier”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne (numer naboru: POWR.02.18.00-IP.01-00-002/19).

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego informuje o wyniku postępowania nr 6/2021/SBB/FIRR z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę zamówienia obejmującego usługę wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem w dniach 24.08.2021 r., 25.08.2021 r., 26.08.2021 r. w Warszawie oraz zapewnienia wyżywienia dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Samorząd bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach internetowych: – https://firr.org.pl/ – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 6/2021/SBB/FIRR złożone zostały oferty przez następujących Oferentów:

1. JARAL_E Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; REGON: 386993600, NIP: 7272822866, cena brutto za realizację zamówienia: 1144,40 zł za jeden dzień szkoleniowy (3 dni szkoleniowe 3433,20 zł).

2. Spółdzielnia Socjalna WOLA, ul. Smocza 3, 01-012 Warszawa; REGON 361599922, NIP: 5272737384, cena brutto za realizację zamówienia: 1320,00 zł za jeden dzień szkoleniowy (3 dni szkoleniowe 3960 zł).

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów Zamawiający wyłonił następujących Wykonawców:

1. JARAL_E Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; REGON: 386993600, NIP: 7272822866

Wróć do początku strony