Dostępna Szkoła: zaproszenie do składania ofert - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

logo Dostępnej Szkoły

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności na zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach Projektu „Dostępna szkoła”, realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (nr konkursu: POWR.04.01.00-IZ.00-00-021/18) w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego – 10 komputerów przenośnych, zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

Osoba uprawniona do udzielania informacji o zamówieniu:

Joanna Piwowońska, tel. +48 12 444 73 49

Informacje są udzielane w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 17:00.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej (wersja preferowana) lub złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego do dnia 8 września 2020 r. włącznie do godziny 17:00, z zastrzeżeniem, iż w przypadku ofert składanych za pośrednictwem operatorów pocztowych decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Oferty należy składać:

  1. w formie elektronicznej – na adres email: joanna.piwowonska@firr.org.pl – rozmiar maila (wraz z załącznikami) nie powinien przekraczać 10 MB,
  2. osobiście lub za pośrednictwem poczty: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków.

W przypadku ofert pisemnych (składanych osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego) będą one przyjmowane w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 17:00.

Zaleca się, by oferty opatrzyć nagłówkiem „Zapytanie ofertowe nr 4/FIRR/4.1/DS/2020” odpowiednio w tytule maila (forma elektroniczna) lub na kopercie (forma pisemna).

Projekt „Dostępna szkoła” wdrażany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

od lewej: flaga Funduszy Europejskich, flaga Polski i flaga Unii Europejskiej
Wróć do początku strony