Zapytanie ofertowe na wybór ekspertek/ekspertów ds. niepełnosprawności - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na pierwszym planie jest uśmiechnięta twarz dziecka, przed którym stoją kredki. Na drugim planie widać twarz drugiego dziecka, które robi coś z koncentracją. To ilustracja projektu dostępna szkoła
Obraz Klimkin z Pixabay

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności na wybór Ekspertów/Ekspertek ds. niepełnosprawności, wchodzących w skład zespołu odpowiedzialnego za opracowanie kompleksowego modelu „Dostępnej szkoły” w ramach projektu  „Dostępna szkoła, realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (nr konkursu: nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-021/18) w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zapytania jest wybór Ekspertów/Ekspertek ds. niepełnosprawności do Zespołu Ekspertów odpowiedzialnych za opracowanie kompleksowego modelu „Dostępnej szkoły” –
w wersji pierwotnej – podlegającej testowaniu oraz w wersji ostatecznej (uwzględniającej rekomendacje powstałe w wyniku fazy testowania) w następujących wymiarach:

 1. Wymiar architektoniczny
  1. Wymiar techniczny
  2. Wymiar edukacyjny i społeczny
  3. Wymiar organizacyjno – proceduralny.

Model zawierać będzie m.in.:

 1. kompleksowe standardy dostępności, uwzględniające potrzeby uczniów ze specyficznymi potrzebami, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów z niepełnosprawnościami;
 2. warunki określania poziomów dojrzałości szkół podstawowych w zakresie dostępności;
 3. warunki prowadzenia kompleksowych audytów dostępności;
 4. warunki tworzenia Indywidualnych Planów Poprawy Dostępności (IPPD);
 5. wzory procedur (np. zarządzania, identyfikacji potrzeb, finansowania, dowozu itp.);
 6. wykaz instrumentów do wykorzystania w procesie dochodzenia szkół do określonego poziomu dojrzałości;
 7. wskazówki dotyczące możliwości pozyskania finansowania na prowadzone w obszarze dostępności zadania.

Po zakończeniu okresu testowania wypracowanego modelu wstępnego, Zespół Ekspertów dokona aktualizacji modelu w oparciu o rekomendacje powstałe na podstawie wniosków płynących z fazy testowania.

Szerszy opis projektu znajduje się na stronie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.

Osoba uprawniona do udzielania informacji o zamówieniu:

Joanna Piwowońska, tel. 12 444 73 49

Informacje są udzielane w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej (wersja preferowana) lub złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego do dnia 4 marca 2020 r. włącznie do godziny 16:00,
z zastrzeżeniem, iż w przypadku ofert składanych za pośrednictwem operatorów pocztowych decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Oferty należy składać:

 1. w formie elektronicznej – na adres email: joanna.piwowonska@firr.org.pl
 2. osobiście lub za pośrednictwem poczty: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków

W przypadku ofert pisemnych (składanych osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego) będą one przyjmowane w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.

Zaleca się, by oferty opatrzyć nagłówkiem „Zapytanie ofertowe nr 1/FIRR/4.1/DS/2020” odpowiednio w tytule maila (forma elektroniczna) lub na kopercie (forma pisemna).

Zapytanie ofertowe.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowe.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Projekt „Dostępna szkoła” wdrażany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotypy funduszy europejskich wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, europejski fundusz społeczny
Wróć do początku strony