Zapytanie ofertowe dot. projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT
grafika: pixaby

Zapytanie ofertowe na usługi wynajmu 3  sal szkoleniowych z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” (projekt PO WER 2.16 w ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19).

1.    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków

Tel. 12 629-85-14

KRS nr 0000170802

NIP: 677-222-15-66

2.     PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami usługa wynajęcia 3 sal szkoleniowych z niezbędnym wyposażeniem technicznym, organizacji cateringu (obejmującego przerwy kawowe, obiady i kolację) oraz zapewnienie noclegów ze śniadaniem dla uczestników/-ek i trenerów/-ek szkoleń przeprowadzanych w ramach Projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”.

Wspólny Słownik Zamówień:

55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe

Miejsce realizacji zamówienia:

Rzeszów –26-27 czerwiec 2021 (szkolenie: 2 dni szkoleniowe w godzinach: 1. dzień 09.00-18.00, 2. dzień 09.00-18.00, 42-48 uczestników/-czek (średnio 45 uczestników/-czek) + 6 trenerów/-ek), W czas szkolenia wliczono godzinna przerwę obiadową (13:00-14:00). Wykonawca jest zobowiązany dokonać wstępnej rezerwacji w obiekcie w tym terminie.

3.    SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Noclegi, catering i 3 sale szkoleniowe dla uczestników/-ek i trenerów/-ek szkoleń mają zostać zapewnione w jednym obiekcie (budynku lub zespole budynków), który spełnia warunki dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

a)     Usługa wynajmu dwóch sal szkoleniowych

 • Wielkość i dostępność sal: powierzchnia – dostosowana do swobodnego (z zachowaniem wymogów sanitarno – epidemiologicznych obowiązujących na czas realizacji szkolenia) rozmieszczenia 42-48 osobowej grupy uczestników/-ek szkolenia i 6 trenerów/-ek. Dostępna przez 2 dni szkoleniowe (18 godz. – na czas trwania szkolenia i przygotowania do zajęć).
 • Standard sal: sale powinny spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa
  i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których organizowane
  są szkolenia (przewidywane obłożenie każdej sali 14-16 osób), powinny mieć bezpośredni dostęp do światła dziennego, powinny być posprzątana. Sala powinny być dostępne pod względem architektonicznym dla osób  z niepełnosprawnościami (wejście bezprogowe, szerokie drzwi).
 • Wyposażenie sal: projektor multimedialny, ekran do projektora, Internet (wifi), flipchart z papierem i flamastrami, miejsca do siedzenia dla min. 16  uczestników/-czek szkolenia oraz 2 trenerów/-ek przy stołach ułożonych w literę „U”. Zapewnienie wieszaków na odzież wierzchnią oraz dostęp do dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami toalety znajdującej w bliskiej odległości od sali.
 • Zapewnienie osoby z obsługi obiektu do bieżącego rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych w trakcie szkoleń.

b)     Usługa cateringu

I dzień szkoleniowy – bufet kawowy (dostępny w przerwach), obiad i kolacja

II dzień szkoleniowy: – bufet kawowy (dostępny w przerwach), śniadanie, obiad.

 • Liczba korzystających – Projekt zakłada udział 14-16 uczestników/‑czek (przeciętnie 15 osób) oraz 2 trenerów/-rek w szkoleniu w jednej sali.
 • Bufet kawowy – całodniowa lub uzupełniana w trakcie szkolenia: kawa, herbata, woda gazowana, niegazowana, mleko/śmietanka do kawy, cytryna, cukier, drobne słone i słodkie przekąski typu (mini kanapki na początku 1 dnia szkolenia, paluszki, kruche ciasteczka, owoce). Przerwa kawowa powinna być przygotowana na przyjazd uczestników/-ek szkolenia, nie później niż jedną godzinę przed rozpoczęciem szkolenia. Zorganizowana w miejscu zapewniającym swobodny dostęp dla uczestników/-czek, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami. Przerwa kawowa powinna być przygotowana na każdy dzień szkolenia osobno.
 • Śniadanie (w drugim dniu szkolenia): śniadanie na ciepło lub zimno w formie bufetu szwedzkiego lub serwowane z uwzględnieniem diet uczestników/-ek szkoleń.
 • Obiad (w pierwszym i drugim dniu szkolenia): zupa, drugie danie. Zapotrzebowanie na dania oraz ilość posiłków wegetariańskich, wegańskich lub innych diet będzie zgłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem i potwierdzone na 3 dni przed szkoleniem. 
 • Kolacja (w pierwszym dniu szkolenia): kolacja na ciepło lub zimno w formie bufetu szwedzkiego lub serwowana z uwzględnieniem diet uczestników/-ek szkoleń.
 • Do wszystkich posiłków należy zapewnić napoje zimne i ciepłe do wyboru.
 • Nie dopuszcza się podania jednorazowej zastawy stołowej.

c)     Usługa noclegowa

 • Liczba korzystających – Projekt zakłada udział 42-48 uczestników/‑czek (przeciętnie 45 osoby) oraz 6 trenerów/-rek.
 • Istnieje możliwość przyjazdu trenerów/-ek 1 dzień przed szkoleniem (tj, piątek w godzinach popołudniowych) i rezerwacji noclegu wraz z kolacją i śniadaniem. O tym Zamawiający poinformuje na 7 dni przed przyjazdem trenera/-ki.
 • Usługa będzie polegała na zapewnieniu noclegów wraz ze śniadaniem w pokojach maksymalnie 2‑osobowych dla uczestników/-czek szkoleń i maksymalnie 1‑osobowych dla trenerów/-ek według zgłoszonego zapotrzebowania, o którym Zamawiający poinformuje realizatora usługi najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia,
 • Szacowana liczba uczestników/-ek szkolenia – planowo: 42-48 osób/szkolenie (1. noc po pierwszym dniu szkoleniowym) plus 6 trenerów/-ki (2 noclegi, 1. noc przed szkoleniem i 2. w trakcie szkolenia). Pokoje powinny być w standardzie nie mniejszym niż 3***, pokoje wyposażone w łazienkę, toaletę, z dostępem do Internetu i TV.
 • Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania niepełnosprawności kwaterowanych gości przy doborze pokoi (w tym osób poruszających się na wózkach). Wykonawca zapewni minimum 4 pokoje przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (z uwzględnieniem możliwości przebywania w obiekcie osoby poruszającej się z psem przewodnikiem). Dojście do pokoi musi być w pełni dostępne. Jeżeli pokoje będą znajdowały się na wyższych kondygnacjach to winda do nich prowadząca musi mieć odpowiednie wymiary zawierać informacje głosowe i wizualne. Na panelu windy powinny znajdować się oznaczenia w alfabecie Braille’a. Przycisk oznaczający poziom, na którym znajduje się wyjście, musi być dodatkowo oznaczony kolorystycznie i dotykowo. Winda powinna być również wyposażona w lustra zapewniające bezpieczeństwo wyjazdu dla osób poruszających się na wózku, uchwyty i poręcze oraz udogodnienia dla osób słabosłyszących (np. pętla indukcyjna).

d)     Dodatkowe wymagania

 • Do miejsca szkoleń i noclegów powinna być możliwość bezpośredniego dotarcia transportem publicznym z Dworca Głównego PKP w Rzeszowie, w czasie maksimum 25 min (dojście na przystanki i przejazd). Przy połączeniu z przesiadką łączny czas (z przesiadką) nie może przekraczać tego czasu.
 • Hotel powinien mieć minimum 2 odpowiednio oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, spełniające wymagania dla miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami (https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/stanowiska-postojowe-dla-samochodow/wymiary-stanowisk-postojowych-przystosowanych-do-potrzeb-osob-z-niepelnosprawnosciami/)
 • Dostosowanie wszystkich powierzchni użytkowych, niezbędnych do realizacji zamówienia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózku oraz osób niedowidzących i niewidomych (obiekt, zaplecze socjalne, w tym toalety, sale szkoleniowe, sale konsumpcyjne, min. 2 pokoje gościnne).
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji obiektów pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (w tym formie zdalnej np. wymóg przesłania zdjęć). Akceptując warunki zamówienia, Wykonawca wyraża na to zgodę.

Oferty dotyczące obiektów niespełniających warunku dostępności nie będą brane pod uwagę, ponieważ nie spełniają warunków zamówienia (podstawa do wykluczenia).

 • Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonania wstępnej rezerwacji (zgodnie z pkt. 2) we wskazanym obiekcie i potwierdzenia tej rezerwacji w momencie składania ofert. Wykonawca ma obowiązek utrzymania rezerwacji po jego wyborze do czasu wykonania usługi we wskazanym terminie. Akceptując warunki zamówienia, Wykonawca wyraża na to zgodę.
 • Oferty niespełniające tego warunku nie będą brane pod uwagę, ponieważ nie spełniają warunków zamówienia (podstawa do wykluczenia).
 • Stawki jednostkowe nie mogą przekraczać stawek, o których mowa w załączniku https://efs.mrpips.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0011/12062/zalacznik_nr_9_zestawienie_standardu_i_cen_rynkowych_wybranych_wydatkow.pdf
 • Na 3 dni przed terminem szkolenia Zamawiający przekaże Wykonawcy program, na podstawie którego określone zostaną godziny posiłków, ostateczna liczba uczestników/-ek, liczba osób korzystających z noclegów wraz ze strukturą pokoi (1 lub 2-osobowe) oraz pozostałe kwestie organizacyjne. Wykonawca zobowiązuje się dostosować do przedstawionego programu.
 • Zamawiający informuje, że w ramach Projektu ma zagwarantowane finansowanie wyłącznie na faktycznie zrealizowane szkolenia. W związku z tym Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego za faktycznie zrealizowaną usługę. W przypadkach niezależnych od Zamawiającego (na przykład choroby uczestnika/-czki, skutkującej jego/jej nieobecnością na szkoleniu) Wykonawcy będzie przysługiwała zapłata w wysokości odpowiadającej tylko liczbie wykorzystanych noclegów, posiłków i przerw kawowych. Zamawiający nie może takiej sytuacji wykluczyć, ale zakłada, że będzie występować niezwykle rzadko lub wcale.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia, jak również usługi będącej przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, jeżeli liczba uczestników na zaplanowanych szkoleniach spadnie poniżej 10 na szkolenie.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia, jak również usługi będącej przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, jeżeli w wyniku rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 i choroby COVID-19 nie będzie możliwe przeprowadzenie zaplanowanych szkoleń zgodnie z obowiązującymi w danym momencie przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Przykładowy harmonogram szkolenia

1.    WARUNKI ZMIANY ZAMÓWIENIA

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty – w uzgodnieniu z Wykonawcą – zgodnie z sekcją 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” ust. 22 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014‑2020”. W szczególności lit. e ust. 22 zezwala na wprowadzenie zmiany, która nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian nie będzie większa od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Zapytania Ofertowego bez podania przyczyny.

5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI

26-27 czerwca 2021 w Rzeszowie.

Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (zwłaszcza jeżeli liczba uczestników spadnie poniżej 10 na szkolenie), zastrzega sobie prawo do odwołania danego szkolenia lub zmiany jego terminu, o czym powiadomi Wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed danym szkoleniem. W takim przypadku nowy termin szkolenia zostanie ustalony wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania tych uprawnień – prowadzenie hotelu o standardzie *** (trzech gwiazdek).
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym (w tym zgodnie z ust. 6) i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.
 4. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów prawa.
 6. Dysponują obiektem hotelu, salą szkoleniową, jadalnią, pomieszczeniami sanitarnymi spełniającymi wszystkie kryteria szczegółowo opisane w rozdziale 3., w tym szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Niespełnienie choćby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

7. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zapytania Ofertowego, Wykonawca złoży stosowne oświadczenia w Formularzu Ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego).

8. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

Rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia będą prowadzone w polskich złotych (PLN) w okresach miesięcznych z dołu – na zakończenie usługi.

Wynagrodzenie zostanie obliczone na podstawie cen jednostkowych zawartych w Formularzu oferty (kolumna C w tabeli) oraz liczby faktycznie korzystających z poszczególnych usług.

Płatność zostanie dokonana w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę i uwzględniającej zgodne z Zapytaniem Ofertowym faktury VAT.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Prawidłowo przygotowana oferta:

 1. Powinna być sporządzona według wzoru FORMULARZ OFERTY (Załącznik 1) i powinna być podpisana przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. Alternatywnie oferta i załączniki mogą zostać opatrzone (podpisane) kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 3. W przypadku składania oferty na podstawie pełnomocnictwa, należy jego kopię dołączyć do oferty (jako załącznik).
 4. Wykonawca dołącza do oferty podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.
 5. Wykonawca może dołączyć do oferty dodatkowe załączniki wedle własnego uznania.
 6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Należy zwrócić uwagę na kompletność i poprawność złożenia i podpisania załączników.
 7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez Wykonawcę, nie dopuszcza się stosowania korektora zgodnie z art. 22 pkt. 3 ustawy o rachunkowości.
 8. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji (poprzez wskazanie konkretnych stron oferty), że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom/-czkom postępowania.
 9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty zostały kolejno ponumerowane.
 10. Ofertę należy dostarczyć zgodnie z pkt. 11 Zapytania Ofertowego.
 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 13. Kompletna oferta musi zawierać: Formularz oferty przygotowany zgodnie  ze wzorem określonym w Załączniku 1, pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) –  w przypadku składania oferty na podstawie pełnomocnictwa oraz podpisany Załącznik 2 (Klauzula informacyjna).
 14. Wszelkie oferty, które nie spełnią warunków udziału w postępowaniu lub  nie będą kompletne, zostaną odrzucone na etapie weryfikacji formalnej – z zastrzeżeniem możliwości dokonywania uzupełnień, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2018 r. poz. 1986).

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Anna Rozborska

Fundacja Instytut rozwoju Regionalnego

Oddział w Łodzi

ul. Szterlinga 27/29, 90-212 Łódź

tel. 663-883-334

email: anna.rozborska@firr.org.pl

Informacje udzielane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00.

11. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres: biuro.lodz@firr.org.pl.

Oferta powinna być przesłana jako załącznik (zgodnie z Formularzem Oferty) w formie skanu podpisanego dokumentu lub w formie elektronicznej opatrzonej (podpisanej) bezpiecznym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego.

Termin składania ofert to: 2 czerwca  2021 r.

Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.

Załącznik z ofertą nie może przekraczać 10 MB.

Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

Oferty niekompletne, przesłane po terminie lub na inny niż wskazany adres nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

12. KRYTERIA OCENY OFERT, WYBORU WYKONAWCY i SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY

Ocenie podlegają wyłącznie oferty zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia, zawierające wszystkie wymagane Zapytaniem Ofertowym dokumenty oraz spełniające warunki w nim określone.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 1. Cena brutto usługi – 90 pkt (waga)
 2. Aspekty społeczne – 10 pkt (waga) – kryterium premiujące

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: Cena brutto usługi

Ck = (Cmin/C) x 90

Ck – punktacja badanej oferty w kryterium Cena brutto usługi

Cmin – najniższa cena szacowana spośród ważnych ofert

C – cena szacowana badanej oferty (wiersz 5. z tabeli z Formularza oferty)

Zamawiający w przypadku, gdy cena całkowita oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności, gdy jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert, może się zwrócić o udzielenie wyjaśnień do Wykonawców, których oferty zostały pozytywnie ocenione w procedurze opisanej powyżej, w celu wykluczenia, czy zaoferowana cena lub jej istotne części składowe są rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie udowodni, że zaoferowana cena lub jej istotne części składowe nie są rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, w szczególności, gdy Wykonawca nie udowodni, iż uwzględnił wysokości minimalnego wynagrodzenia o pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej aktualnie obowiązującej, oferta nie podlega dalszej ocenie.

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: Aspekty społeczne 

(Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Wykonawca może zobowiązać się, że przez cały okres realizacji przedmiotu umowy co najmniej jedna osoba należąca do kategorii osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, ze zm.), będzie zatrudniona do organizacji, przygotowania lub obsługi zamówienia.  Celem spełnienia niniejszego kryterium osoba niepełnosprawna musi być zatrudniona w oparciu o umowę o pracę  na co najmniej pół etatu.

Wykonawca złoży oświadczenie w treści Formularza oferty w zakresie realizacji aspektów społecznych zgodnie z Załącznikiem nr 1. Zamawiający będzie mógł je zweryfikować na każdym etapie realizacji zamówienia.

Dk – punktacja badanej oferty w kryterium Aspekty społeczne:

10    – w przypadku zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością na umowę o pracę na co najmniej pół etatu,

0      – w pozostałych przypadkach.

Punktacja końcowa

Pk = Ck+Dk

Pk – punktacja końcowa

Ck – punktacja w kryterium Cena brutto usługi

Dk – punktacja w kryterium Aspekty społeczne

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc  po przecinku.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

13. FINANSOWANIE

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu „Wiedza do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki społeczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Nazwa Działania: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

14. INNE POSTANOWIENIA

 • Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie na adres lub numer wskazany w ofercie.
 • Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich znajdującej się na stronie:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie Zamawiającego.

 • Wybrany Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 • Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 • Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego
  do zawarcia umowy.
 • Termin związania z ofertą 30 dni.

Załączniki

od lewej: flaga funduszy europejskiej, flaga Polski, flaga Unii Europejskiej
Wróć do początku strony