Sejm przyjął ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

różne symbole pokazujące różnorodne potrzeby: osoba na wózku, osoba z psem, z laską, kobieta ciężarna. To ilustracja do projektu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W piątek 19 lipca Sejm przyjął ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zgodnie z jej zapisami podmiot publiczny będzie miał obowiązek zapewnić dostępność poprzez stosowanie uniwersalnego projektowania, nowych rozwiązań i usprawnień w usuwaniu istniejących barier. To przełomowe wydarzenie, które znacząco ułatwi osobom z niepełnosprawnościami drogę do samodzielności.

W praktyce zapisy ustawy oznaczają, że sektor publiczny (urzędy, szkoły, uczelnie, placówki służby zdrowia) będzie zobowiązany zapewnić dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną.

Ustawa przewiduje także powstanie Funduszu Dostępności, który finansowo wesprze likwidację barier architektonicznych zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak i budynkach wielorodzinnych. Możliwe będzie również uzyskanie specjalnego certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań dotyczących dostępności na poziomie wynikającym z przepisów.

Co ważne ustawa umożliwi składanie skarg do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podmioty, które nie spełniają warunków dostępności. Pozytywne rozpatrzenie skargi ma skutkować nałożeniem kary pieniężnej oraz nakazem zapewnienia dostępności.

Warto podkreślić, że prace nad projektem ustawy rozpoczęły się rok temu i zbiegły się z ogłoszeniem programu Dostępność Plus. Uchwalona dziś ustawa jest efektem długiego okresu przygotowań, procesu konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych oraz współpracy jednostek administracji publicznej z organizacjami społecznymi.

Ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Instytucje publiczne będą miały 24 miesiące na dostosowanie się do nowych przepisów.

Wróć do początku strony