Dostępny samorząd 2.0 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

EFS/FERS

Biuro projektu / obszar realizacji:

Cała Polska

Okres realizacji:

2024-01-01 – 2028-12-31

Wartość Projektu/Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:

100 859 705,63 zł

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Celem projektu „Dostępny samorząd 2.0” jest poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez JST oraz obiektów lub przestrzeni pozostających w dyspozycji JST dla osób ze szczególnymi potrzebami. Projekt stanowi kontynuację oraz rozwinięcie działań z zakresu poprawy dostępności w JST realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

W ramach projektu zaplanowano opracowanie standardów dostępności w samorządzie i ich wdrożenie w JST, podniesienie kompetencji kadr JST poprzez specjalistyczne szkolenia i doradztwo, aktualizację Planów działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osób ze szczególnymi potrzebami w JST oraz działania inwestycyjne w formule grantowej. Działania stanowić będą ofertę wsparcia dla JST w zakresie poprawy dostępności i dadzą samorządom know-how w zakresie planowania długofalowych działań w ww. obszarze. Projekt w sposób kompleksowy odpowiadał będzie na wyzwania związane z zapewnianiem dostępności w JST wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz wspierał będzie osiągnięcie celów strategicznych zapisanych w Programie Dostępność Plus.

Projekt realizowany w partnerstwie:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Lider Projektu)

ul. Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (Partner Projektu)

ul. Świętokrzyska 14, 30-015 Kraków 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Partner Projektu)

al. Jana Pawła II 13

00-828 Warszawa

Śląski Związek Gmin i Powiatów (Partner Projektu)

ul. Tadeusza Kościuszki 43/5

 40-048 Katowice

Kontakt:

Joanna Piwowońska

Joanna.piwowonska@firr.org.pl 
+48663883332

Projekt „Dostępny samorząd 2.0” realizowany jest w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wróć do początku strony