KONKURS NA INNOWACJE SPOŁECZNE – kilka rad - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na białym tle jest świecąca na czerwono żarówka, są też słowa napisane na czarno - konkurs na innowacje społeczne. są też logotypy ROPS-u, FIRR-u, Samorządu Województwa Małopolskiego oraz funduszy unijnych - wiedza, edukacja, rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej oraz logo europejskich funduszy społecznych
ROPS

Od 16 do 30 marca 2020 przyjmowane są zgłoszenia pomysłów innowacyjnych w konkursie na innowacje społeczne. Podczas prowadzonych konsultacji z potencjalnymi innowatorami pojawiło się kilka kwestii, które budzą szczególne zainteresowanie. Przybliżamy niektóre z nich.

Terminy i sposób składania kart innowacji społecznej

Termin składania Kart innowacji społecznej w naborze trwa od 16-30 marca 2020 r. Karty składane są wyłącznie drogą elektroniczną, decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Kartę innowacji społecznej należy przesłać w formie elektronicznej na adres: nabor.id@rops.krakow.pl

Karta innowacji społecznej powinna być wysłana w 2 wersjach:

  • nieedytowalnej wraz ze skanami oświadczeń i zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
  • w wersji edytowalnej.

Wnioskodawca może złożyć więcej niż 1 Kartę innowacji społecznej, przy czym każda z nich musi dotyczyć innej innowacji.

W części III Karty Innowacji Społecznej – OPIS ZGŁASZANEJ INNOWACJI prosimy zwrócić uwagę na pole Cel i założenia innowacji.

Na grafice znajduje się zdjęcie części III Karty innowacji społecznej z zaznaczonym punktem "Cel i założenia innowacji. Niebieską strzałką zaznaczone jest miejsce, w którym należy opisać innowację. Tekst w ramce brzmi następująco: "To w tym miejscu opisujesz swoją innowację. Przedstaw pomysł tak, żeby zrozumiał go nieznajomy, który nigdy z Tobą nie rozmawiał i nie wie czy zajmujesz się na co dzień".

Na grafice znajduje się zdjęcie części III Karty innowacji społecznej z zaznaczonym punktem „Cel i założenia innowacji. Strzałka wskazuje pole: „To w tym miejscu opisujesz swoją innowację. Przedstaw pomysł tak, żeby zrozumiał go nieznajomy, który nigdy z Tobą nie rozmawiał i nie wie, czym zajmujesz się na co dzień”.

PRAWA AUTORSKIE

Kolejnym tematem, na który chcemy zwrócić uwagę, to prawa autorskie do efektów innowacji po zakończeniu testowania.

Po zakończeniu realizacji innowacji, każdy z Innowatorów zobowiązany jest nieodpłatnie przenieść autorskie prawa majątkowe na Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Autorskie prawa majątkowe dotyczą korzystania z wszelkich utworów/ modeli, produktów, które powstały w trakcie realizowania Innowacji.

Twórca innowacji będzie mógł korzystać z wypracowanej innowacji na podstawie nieodpłatnej licencji albo sublicencji. Poniżej publikujemy fragment wzoru umowy o powierzenie grantu z paragrafu 9 odnoszącego się do praw autorskich.

Na grafice znajduje się zdjęcie części wzoru umowy o powierzenie grantu z paragrafu 9 z podkreślonym punktem 3: "Grantobiorca zobowiązuje się w ramach odrębnej umowy nieodpłatnie przenieść na rzecz Grantodawcy autorskie prawa majątkowe do korzystania z wszelkich utworów powstałych w ramach realizowania przez Grantobiorcę niniejszej umowy co najmniej na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2, łacznie z wyłączonym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych prawa..."

Na grafice znajduje się zdjęcie części wzoru umowy o powierzenie grantu z paragrafu 9 odnoszącego się do praw autorskich z podkreślonym punktem 3: „Grantobiorca zobowiązuje się w ramach odrębnej umowy nieodpłatnie przenieść na rzecz Grantodawcy autorskie prawa majątkowe do korzystania z wszelkich utworów powstałych w ramach realizowania przez Grantobiorcę niniejszej umowy co najmniej na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych…”

KRYTERIA OCENY

Karty innowacji społecznej przejdą trzystopniowy proces oceny:

  • etap 1 – ocena formalna,
  • etap 2 – ocena merytoryczna,
  • etap 3 – ocena strategiczna.

Na etapie oceny merytorycznej Rada Innowacji Społecznych weźmie pod uwagę 4 kryteria:

  • nowatorstwo zaproponowanych rozwiązań,
  • trafność względem rzeczywistych potrzeb grup docelowych,
  • efektywność – prognozowany wpływ, zmiana względem standardowych rozwiązań, optymalizacja,
  • skalowalność pomysłu – wdrażalność, wykonalność i możliwość upowszechnienia.
Na grafice ( na niebieskim tle są napisy, obok nich znajduje się pomarańczowa żarówka) Tekst wymienia  kryteria oceny merytorycznej: nowatorstwo zaproponowanych rozwiązań, trafności względem rzeczywistych potrzeb grup docelowych, efektywność (prognozowany wpływ, zmiana względem standardowych rozwiązań, optymalizacja), skalowalność pomysłu (wykonalność i możliwość jego upowszechnienia).

Na grafice zostały wymienione  kryteria oceny merytorycznej: nowatorstwo zaproponowanych rozwiązań, trafności względem rzeczywistych potrzeb grup docelowych, efektywność (prognozowany wpływ, zmiana względem standardowych rozwiązań, optymalizacja), skalowalność pomysłu (wykonalność i możliwość jego upowszechnienia).

Ostateczną ocenę będzie stanowić suma punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej i strategicznej.

Masz wątpliwości? Chcesz omówić swój pomysł? Upewnić się czy Twoje rozwiązanie zwiększa innowacyjność i dostępność?

Zgłoś się na konsultacje:

telefoniczne, e- mailowe, webinaria, przez Skype’a.

Czekamy na Ciebie:

Więcej informacji na temat Inkubatora Dostępności i możliwości otrzymania grantu na innowacje społeczne znajduje się na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w zakładce Inkubator Dostępności / NABORY.

Projekt „Inkubator dostępności” wdrażany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bliższe informacje na temat projektu znajdują się na naszej stronie.

logotypy: unii europejskiej, flaga Rzeczpospolitej Polski, flaga unii europejskiej oraz europejski fundusz społeczny
Wróć do początku strony