Inkubator dostępności - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania / nazwa programu:

EFS/POWER

Biuro projektu / obszar realizacji:

Cała Polska

Okres realizacji:

2019-10-01 – 2022-12-31

Wartość projektu:

3 969 486,05 zł

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań, które mają na celu podnieść jakość życia mieszkańców to jedno z najważniejszych zadań nowoczesnej polityki społecznej. Warunkiem powodzenia tego zadania jest zaangażowanie w kreowanie pomysłów na nowe formy pomocy osób i instytucji o zróżnicowanym bagażu doświadczeń, które bazując na potencjale współpracy i otwartości na zmiany, tworzą warunki do rozwoju innowacji społecznych.

To z myślą o nich, o innowacjach społecznych, powstał projekt Inkubator Dostępności realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Zadaniem projektu było niwelowanie barier w dostępie do usług, produktów i przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności, percepcji, starszych i z niepełnosprawnościami.

Naszym celem było wypracowanie i przetestowanie 45 innowacyjnych rozwiązań, które pozwoliły na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych. Innowacje społeczne w ramach projektu wspieraliśmy poprzez udzielanie grantu (maksymalna kwota grantu to 100 tysięcy złotych) na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań.

W ramach projektu Inkubator Dostępności poszukiwaliśmy innowatorów, którymi mogły zostać osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne, jak również partnerstwa złożone z wymienionych członków.

Odbiorcami i użytkownikami nowych rozwiązań były osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze. Innowacje finansowane i wspierane w ramach projektu ułatwiły funkcjonowanie w przestrzeni publicznej i prywatnej, zwiększyły dostęp do różnego typu usług lub były produktami czy metodami pracy, które ułatwił aktywne życie.

Projekt realizowany był w partnerstwie:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (Lider Projektu)

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego (Partner Projektu)

ul. Świętokrzyska 14, 30-015 Kraków

Kontakt:

Joanna Piwowońska:

Joanna.piwowonska@firr.org.pl
+48663883332

Projekt „Inkubator dostępności” wdrażany był w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wróć do początku strony