Kolejne terminy szkoleń dla administracji publicznej. Zapraszamy! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

grafika przedstawia piktogramy pokazujące różne niepełnosprawności osoby niewidome, głuche, poruszające się na wózku, ze złamaną ręką, czy kobietę ciężarną
Gerd Altmann Pixaby

W ramach projektu „Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry” rozpoczynamy rekrutację na dwudniowe, bezpłatne szkolenia w Krakowie.

W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy/e jednostek administracji publicznej, którzy w codziennej pracy zajmują się organizacją wsparcia oraz samym wsparciem dla klientów z niepełnosprawnościami, maksymalnie 5 osób z jednej instytucji. Uczestnicy powinni być z jednostek:

  •  w których dokonano przeglądu zadań w ramach projektu „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami”,
  • dla których po monitoringu wpisano rekomendacje prowadzenia szkoleń.

Obecnie prowadzimy rekrutację na następujące terminy:

  • 16 – 17.03.2020 r. – szkolenie zostaje odwołane ze względu na bieżącą sytuację w Polsce,
  • 21-22.04.2020 r.

Szkolenia są BEZPŁATNE i dotyczą tematyki z zakresu dostępności oraz równości szans dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy/-czki Projektu zdobędą wiedzę, umiejętności, a także bardzo ważną świadomość na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Poznają także zasady, jakimi powinni się kierować w codziennej pracy by tworzyć środowisko równych szans oraz przestrzegać zasad Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy pełne wyżywienie, nocleg oraz materiały szkolenioweOsobom z jednostek mieszczących się na terenie Krakowa, nie przysługuje nocleg. Pokrywamy koszty związane ze szczególnymi potrzebami uczestników (tłumacz języka migowego, materiały w druku powiększonym, inne). Koszt przejazdu na szkolenie pozostaje po stronie uczestnika lub jednostki delegującej pracowników na szkolenia.

Czas trwania szkolenia:                  

2 dni.

Lokalizacje szkoleń:                         

International Hotel, ul. Bratysławska 2, 31-201 Kraków.

Liczba uczestników na szkoleniu:  

10 – 18 osób.

Terminy szkoleń:                             

26-27.02.2020 r.,

10-11.03.2020 r.,

16-17.03.2020 r.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmują:

Joanna Laszczak:

e-mail: joanna.laszczak@firr.org.pl,

tel.: 663 120 514;

Justyna Polak:

e-mail: justyna.polak@firr.org.pl,

tel.: 663 660 042.

Szkolenia organizowane są na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu „DOSTĘPNA ADMINISTRACJA PUBLICZNA – SZKOLENIA DLA KADRY”, realizowanego w partnerstwie przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, Polski Związek Głuchych oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Projekt dofinansowany z środków UE, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Nazwa Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Logotypy Funduszy Europejskich, programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej
Wróć do początku strony