Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT
grafika: pixaby

Łódź, dnia 2020-12-23r

postępowaniem na wybór Trenerów/-ek szkoleń w ramach projektu pt. „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa).

Nr projektu: POWR.02.16.00-00-0089/19

Nr postępowania: 1/FIRR/POWER/2.16/W/2020 z dnia 26.11.2020r.

Zamawiający:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Ul. Racławicka 58

30-017 Kraków

NIP 677-222-15-66

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach:

 Przedmiotem zamówienia było wyłonienie kadry trenerskiej (maksymalnie 10 osób) na stanowisko trenera/ki w ramach projektu przeznaczonego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami i/lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  1. Liczba ofert: 7
  2. Liczba ofert zgodnych pod względem formalnym i merytorycznym z zapytaniem ofertowym: 7
  3. Liczba odrzuconych ofert ze względu na braki formalne: 0

Wszystkie oferty spełniły wymagane kryteria kwalifikacji oraz osiągnęły minimalny próg łącznej punktacji 50 pkt, w związku z czym wszystkie oferty zostały przyjęte.

Zatwierdziła: Anna Rozborska

od lewej: flaga funduszy europejskiej, flaga Polski, flaga Unii Europejskiej
Wróć do początku strony