Zapytanie ofertowe dot. projektu „Samorząd bez barier” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT
grafika: pixaby

Zapytanie ofertowe nr 6/2021/SBB/FIRR na usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem w dniach 24.08.2021 r., 25.08.2021 r., 26.08.2021 r. w Warszawie oraz zapewnienia wyżywienia dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Samorząd bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres natalia.wasielewska@firr.org.pl lub przez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Oferta powinna być przesłana jako załącznik (zgodnie z Formularzem Oferty) w formie dostępnej (Word, dostępny PDF) oraz w formie skanu podpisanego dokumentu. Formularz Oferty może być też przesłany w formie elektronicznej opatrzonej (podpisanej) bezpiecznym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia. Załącznik z ofertą nie może przekraczać 20 MB. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, który uzyska najwyższą liczbę punktów. Oferty przesłane po terminie lub w inny niż wskazany wyżej sposób nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

Termin składania ofert: 04.08.2021 r.

Szczegóły w załącznikach:

Wróć do początku strony