Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON) - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Poddziałanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Wartość całego projektu:

6 208 708,00 PLN

Okres realizacji projektu:

od: 2021-06-01 do: 2023-11-30

Cele i krótki opis Projektu:

Celem partnerstwa jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowego standardu kształcenia i dokształcania instruktorów/-ek) orientacji przestrzennej i mobilności oraz programu szkolenia osób niewidomych i słabowidzących w zakresie orientacji przestrzennej w wyniku współpracy z partnerem ponadnarodowym.

Poza przetestowaniem i wdrożeniem nowych rozwiązań w zakresie modelu kształcenia, efektem projektu będzie także wykształcenie w oparciu o nowy model min. 16 nowych trenerów/-ek orientacji przestrzennej i mobilności, uzupełnienie kompetencji co najmniej 84 instruktorów/-ek OP, a także przeprowadzenie szkoleń z różnych umiejętności przydatnych do samodzielnego poruszania się dla co najmniej 200 osób z niepełnosprawnością wzroku.

Wstępne wersje standardów podlegających obecnie testowaniu, można pobrać poniżej:

Realizatorzy projektu:

Beneficjentem (Liderem) projektu jest:

Partnerami są:


Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym przez:

Kontakt:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Małgorzata Białek

tel. 42 203 22 53

e-mail: Malgorzata.Bialek@firr.org.pl

Joanna Krysiak

tel.  573-782-413

e-mail: joanna.krysiak@firr.org.pl

Wróć do początku strony