Rusza projekt dostępnościowy TOPON - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

jasne polaroidy przypięte czerwoną pinezką do białej ściany. na każdym z nich jest litera, a wszystkie z nich układają się w napis IMPORTANT
zdjęcie: pixabay

27 kwietnia 2021 r. wynikiem pozytywnym zakończył się proces oceny wniosku o dofinansowanie złożonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w naborze dla działania 4.3 „Współpraca ponadnarodowa” Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Projekt został wybrany w procedurze pozakonkursowej.

Projekt „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)” realizowany będzie w latach 2021-2023. Wartość projektu wynosi 6 208 708,00zł (kwota dofinansowania).

Model zostanie przygotowany przez lidera projektu, tj. PFRON, przy wsparciu partnerów krajowych, tj. Polskiego Związku Niewidomych, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie, Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, oraz zagranicznego, tj. duńskiego Instituttet for Blinde og Svagsynede.

Projekt ma na celu wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania z zakresu kształcenia i dokształcania trenerów orientacji przestrzennej oraz szkolenia osób niewidomych i słabowidzących w zakresie orientacji przestrzennej.

Rozwiązanie będzie składało się z:

– standardu kształcenia trenerów orientacji przestrzennej przygotowanego zgodnie z metodologią opisu kwalifikacji, określoną na potrzeby Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Zawierał będzie przede wszystkim opis efektów uczenia się (kompetencji), które powinien posiadać trener, aby skutecznie prowadzić trening orientacji przestrzennej. Dodatkowo będzie zawierał też wskazówki dotyczące samego procesu kształcenia trenerów.

– programu kształcenia osób z niepełnosprawnością wzroku zawierającego precyzyjny opis treningu orientacji przestrzennej: narzędzia diagnozowania potrzeb osoby niewidomej i słabowidzącej, wskazówki dotyczące dostosowania treningu do potrzeb, opis procesu treningu, przykłady ćwiczeń, które trener powinien stosować w trakcie treningu, narzędzia oceny postępów uczestnika szkolenia.

Głównymi efektami projektu będzie:

  • wykształcenie 12 nowych trenerów orientacji przestrzennej
  • uzupełnienie kompetencji co najmniej 94 trenerów orientacji przestrzennej
  • nabycie kompetencji w zakresie orientacji przestrzennej przez co najmniej 200 osób z dysfunkcją wzroku.

https://www.power.gov.pl/Strony/wiadomosci/Wpisz-tytul-15

Wróć do początku strony