Relacja z konsultacji społecznych w Białymstoku - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Kartka, na żółtym tle emotikony uśmiechu, w centralnym miejscy napis Podsumowanie

7 września (czwartek) odbyły się konsultacje społeczne projektów rozwiązań ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych.

Spotkanie otworzyło serię konsultacji, które trwać będą przez cały wrzesień i część października.

Kto był obecny na spotkaniu?

Konsultacje w Białymstoku zgromadziły pokaźne grono przedstawicieli urzędów, środowiska osób z niepełnosprawnościami, samych osób z niepełnosprawnościami, a także członków organizacji pozarządowych, działających na ich rzecz. Na spotkaniu byli obecni również przedstawiciele instytucji pomocy społecznej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele:

 • Fundacji Szansa dla Niewidomych,
 • Uniwersytetu w Białymstoku,
 • Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podlaski,
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
 • Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
 • Politechniki Białostockiej,
 • Fundacji Działań Lokalnych LOGOS,
 • Warsztatów terapii zajęciowej przy Stowarzyszeniu My dla Innych,
 • TWK „Jesteśmy razem”,
 • Fundacji Aktywizacja,
 • Fundacji SYNAPSIS,
 • Stowarzyszenia My dla Innych,
 • Warsztatu terapii zajęciowej przy Stowarzyszeniu My dla Innych,
 • PCPR-u.

Jaki był temat konsultacji?

Tematem spotkania była aktywność zawodowa i zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.

Omówiła go ekspertka, dr Anna Drabarz, doktor nauk prawnych.

Dr Anna Drabarz prowadzi badania z zakresu prawa antydyskryminacyjnego i aspektów społeczno-prawnych niepełnosprawności.

Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych. W 2016 roku z grupą aktywistów z III sektora zainicjowała powstanie Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, gdzie jako prezeska promuje skuteczne i profesjonalne rzecznictwo interesów osób z niepełnosprawnościami. Współpracuje także z administracją publiczną – od 2019 jako Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds Osób z Niepełnosprawnościami. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej zajmowała się wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności do polskiego porządku prawnego.

Wnioski z konsultacji

Dr Anna Drabarz zaprezentowała w trakcie spotkania główne cele propozycji zmian prawnych w obszarze aktywności zawodowej i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Należą do nich:

 • Lepsze warunki pracy osób z niepełnosprawnościami
 • Większa elastyczność wsparcia
 • Wsparcie dopasowane do indywidualnych potrzeb
 • Przeciwdziałanie segregacji
 • Zmiana pozycji pracownika z niepełnosprawnością
 • Większy wpływ osoby z niepełnosprawnością na wsparcie, które otrzymuje
 • Człowiek, który nie gubi się w systemie.

Uczestnicy konsultacji brali aktywny udział w dyskusji oraz w w warsztatach.

Zwracali oni uwagę min. na sposób zakupu przez pracodawcę niezbędnego sprzętu dla pracownika z niepełnosprawnością czy na wysokość budżetu, przeznaczonego na szkolenia.

Podniesiona została również kwestia umocowania prawnego zawodu „trenera pracy”. Duże emocje wzbudziła także kwestia dodatkowego wymiaru urlopu dla pracownika z niepełnosprawnością oraz inne elementy kodeksu pracy, związane z zatrudnieniem.

Konsultacje odbywają się w ramach projektu pt. Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą.

uczestnicy konsultacji w trakcie dyskusji
uczestnicy konsultacji w trakcie prezentacji zagadnienia
po lewej stronie tłumaczka PJM, po prawej wiceprezeska Fundacji, Joanna Bryk i dr Anna Drabarz, prezentująca zagadnienie
Wróć do początku strony