Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Źródło finansowania/nazwa programu:

POWER

Okres realizacji:

od 2021-07-01 do 2023-12-31

Wartość projektu:

9 999 998,65 PLN

Dofinansowanie w kwocie:

8 427 998,86 PLN z Europejskiego Funduszu Społecznego (co stanowi 84,28% wartości projektu)

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Projekt polegał na przygotowaniu projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z OSR i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) zobowiązuje Państwa-strony tego dokumentu do podjęcia wszelkich działań na rzecz urzeczywistniania postanowień i monitorowania ich realizacji, a także upowszechniania jej zapisów w świadomości obywateli, w tym obywateli z niepełnosprawnościami.

Ratyfikacja Konwencji ONZ nałożyła więc na Polskę stały obowiązek usuwania barier, które napotykają osoby z niepełnosprawnościami w realizacji swoich praw. Realizacja niektórych z nich wymaga podjęcia działań legislacyjnych czy też edukacyjnych. Opracowanie, a następnie przyjęcie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami będzie służyło zapewnieniu pełniejszej możliwości realizacji prawa do godnego i niezależnego życia przez każdą osobę z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i wzmocnienia dotychczasowych mechanizmów wdrażania Konwencji.

Realizacja działań z zakresu komunikacji społecznej była zgodna z dokumentami projektowymi i jest implementacją zapisów KPON podnoszących świadomość społeczną oraz rozwijających wrażliwość na prawa osób z niepełnosprawnościami, popieranie pozytywnego postrzegania i zachęcanie wszystkich środków masowego przekazu do przedstawiania wizerunku osób z niepełnosprawnościami, zapewnią szeroki dostęp do informacji o wypracowanych rozwiązaniach w ramach projektu oraz dostępności prezentowanych materiałów, uwzględniając różne formy niepełnosprawności i związane z nimi trudności dostępu do informacji.

Ważkość procesów wpływających na dostępność komunikacyjno-informacyjną jest wyrażona również w Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 a także programie Dostępność+.

Główne elementy projektu:

W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące zadania:

 1. Analiza faktyczna sytuacji osób z niepełnosprawnościami.
 2. Przygotowanie projektu nowej ustawy wdrażającej Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce pn. Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami, wraz z oceną Skutków regulacji i uzasadnieniem proponowanych rozwiązań.
 3. Przeprowadzenie konsultacji społecznych wypracowanego projektu ustawy wraz z Oceną Skutków Regulacji (OSR) i innych zmian legislacyjnych.
 4. Analiza uwag z konsultacji i dokonanie, w oparciu o wyniki konsultacji społecznych, ewentualnych modyfikacji pierwotnych projektów dokumentów.

Projekt realizowany był w partnerstwie przez:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami

Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Warszawski

Szkołę Główną Handlową w Warszawie

Fundację Naukową Instytut Badań Strukturalnych

Kontakt:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Oddział Warszawa,

Joanna Bryk,

tel. 663 000 037 lub 22 400 50 73,

mail: joanna.bryk@firr.org.pl

Plac Konstytucji 5/4

00-657 Warszawa

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Nazwa Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Produkty pierwszego etapu projektu:

Konsultacje społeczne w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadzonych zostało szereg konsultacji społecznych wypracowanych dokumentów. Miały one pogłębiony charakter, obejmujący różnorakie sposoby pozyskania opinii o projekcie ustawy i wypracowanych w niej propozycjach. W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk, w tym środowisk osób o szczególnych potrzebach, zwłaszcza osób niepełnosprawnościami.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych opracowany zostanie raport końcowy.

Szerokie konsultacje społeczne przełożyły się na zwiększenie poczucia sprawstwa osób niepełnosprawnych i ich udziału w tworzeniu rozwiązań im dedykowanych, co także spowoduje zwiększenie aktywności społecznej tej grupy osób co pozostaje spójne z działaniem I. 1.1. Zapewnienie aktywnego i pełnego udziału osób z niepełnosprawnościami w procesach tworzenia oraz wdrażania aktów prawnych i polityk publicznych, Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021- 2030, które zakłada że osoby z niepełnosprawnościami będą ściśle konsultowane i aktywnie włączane w procesy tworzenia i wdrażania aktów prawnych i polityk publicznych oraz w inne procesy podejmowania decyzji w zakresie spraw dotyczących tej grupy osób.

Terminy konsultacji społecznych

W 2022 r. odbyły się następujące spotkania konsultacyjne:

 1. Kraków – 19 maja
  Temat spotkania: Dostępność komunikacyjno – informacyjna, cyfrowa, Wsparcie osób z niepełnosprawnościami psychospołecznymi, Zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym.
  Eksperci: mec. Katarzyna Heba, Natalia Klejnszmidt, dr Robert Trzaskowski, Grzegorz Kubalski, dr Anna Rdest
 2. Warszawa – 18 październik
  Temat spotkania: Dostępność informacyjno-komunikacyjna
  Ekspertka: Natalia Klejnszmidt
 3. Warszawa – 10 listopad
  Temat spotkania: Budżet osobisty
  Eksperci: Magdalena Kocejko, dr Zbigniew Głąb

W 2023 r. konsultacje odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach:

 1. Warszawa – 14 czerwca w godzinach 10.00-14.00
  Temat spotkania: Centra Niezależnego Życia
  Ekspertka: Magdalena Kocejko
 2. Łódź – 16 czerwca w godzinach 10.00-14.00
  Temat spotkania: Indywidualny Pakiet Wsparcia
  Ekspertka: dr Zbigniew Głąb
 3. Łódź – 14 lipca w godzinach 10.00-14.00
  Temat spotkania: Mieszkalnictwo i Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe
  Ekspert: dr Zbigniew Głąb i Tomasz Przybysz-Przybyszewski
 4. Gdańsk – 18 lipca w godzinach 10.00-14.00
  Temat spotkania: Dostępność informacyjno-komunikacyjna
  Ekspertka: mec. Katarzyna Heba
 5. Gdynia – 19 lipca w godzinach 10.00-14.00
  Temat spotkania: Indywidualny Pakiet Wsparcia
  Ekspert: dr Zbigniew Głąb i Tomasz Przybysz-Przybyszewski
 6. Białystok – 7 września w godzinach 11.00-15.00
  Temat spotkania: Aktywność zawodowa i zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
  Ekspertka: dr Anna Drabarz
 7. Toruń – 13 września w godz. 11.00-15.00
  Temat spotkania: Mieszkalnictwo i Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe (WSM).
  Ekspert: dr Zbigniew Głąb
 8. Wrocław – 19 września w godzinach 12.00-16.00
  Temat spotkania: Wsparcie osób z niepełnosprawnością psychospołeczną.
  Ekspert: dr Robert Trzaskowski
 9. Kraków – 21 września w godzinach 10.00-14.00
  Temat spotkania: Prawo do życia prywatnego i przeciwdziałanie przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami.
  Ekspert: dr Robert Trzaskowski
 10. Warszawa – 2 październik w godzinach 11.00-15.00
  Temat spotkania: Wybory NAPRAWDĘ dostępne
  Ekspert: dr Jarosław Zbieranek
 11. Warszawa – 19 październik w godzinach 10.00-15.00
  Temat spotkania: „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce – dalsze wyzwania”. Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne. Ekspert: Justyna Kucińska, Tomasz Przybysz-Przybyszewski, dr Krzysztof Kurowski, dr hab. Paweł Kubicki, dr Anna Błaszczak-Banasiak, dr Robert Trzaskowski, dr Jarosław Zbieranek, Magdalena Kocejko, Zbigniew Worony, Joanna Cwojdzińska, Julia Aleksandrowicz, dr Anna Drabarz, Piotr Witek, Anna Rozborska, mec. Katarzyna Heba

Materiały z konsultacji

Podczas spotkań konsultacyjnych uczestnicy mieli okazję zapoznać się z następującymi prezentacjami:

Produkty drugiego etapu projektu:


Wróć do początku strony