Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Od lewej logo Polskiego Forum Osób  z Niepełnosprawnościami, Ministerstwa Rodziny i polityki Społecznej, Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Fundacji Naukowej Instytut Badań Strukturalnych

Źródło finansowania/nazwa programu:

POWER

Okres realizacji:

od 2021-07-01 do 2023-10-31

Wartość projektu:

9 999 998,65 PLN

Dofinansowanie w kwocie:

8 427 998,86 PLN z Europejskiego Funduszu Społecznego (co stanowi 84,28% wartości projektu)

Cele oraz krótka charakterystyka Projektu:

Projekt polega na przygotowaniu projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z OSR i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) zobowiązuje Państwa-strony tego dokumentu do podjęcia wszelkich działań na rzecz urzeczywistniania postanowień i monitorowania ich realizacji, a także upowszechniania jej zapisów w świadomości obywateli, w tym obywateli z niepełnosprawnościami.

Ratyfikacja Konwencji ONZ nałożyła więc na Polskę stały obowiązek usuwania barier, które napotykają osoby z niepełnosprawnościami w realizacji swoich praw. Realizacja niektórych z nich wymaga podjęcia działań legislacyjnych czy też edukacyjnych. Opracowanie, a następnie przyjęcie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami będzie służyło zapewnieniu pełniejszej możliwości realizacji prawa do godnego i niezależnego życia przez każdą osobę z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i wzmocnienia dotychczasowych mechanizmów wdrażania Konwencji.

Realizacja działań z zakresu komunikacji społecznej jest zgodna z dokumentami projektowymi i jest implementacją zapisów KPON podnoszących świadomość społeczną oraz rozwijających wrażliwość na prawa osób z niepełnosprawnościami, popieranie pozytywnego postrzegania i zachęcanie wszystkich środków masowego przekazu do przedstawiania wizerunku osób z niepełnosprawnościami, zapewnią szeroki dostęp do informacji o wypracowanych rozwiązaniach w ramach projektu oraz dostępności prezentowanych materiałów, uwzględniając różne formy niepełnosprawności i związane z nimi trudności dostępu do informacji.

Ważkość procesów wpływających na dostępność komunikacyjno-informacyjną jest wyrażona również w Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 a także programie Dostępność+.

Główne elementy projektu:

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące zadania:

  1. Analiza faktyczna sytuacji osób z niepełnosprawnościami.
  2. Przygotowanie projektu nowej ustawy wdrażającej Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce pn. Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami, wraz z oceną Skutków regulacji i uzasadnieniem proponowanych rozwiązań.
  3. Przeprowadzenie konsultacji społecznych wypracowanego projektu ustawy wraz z Oceną Skutków Regulacji (OSR) i innych zmian legislacyjnych.
  4. Analiza uwag z konsultacji i dokonanie, w oparciu o wyniki konsultacji społecznych, ewentualnych modyfikacji pierwotnych projektów dokumentów.
  5. Przeprowadzenie procesu legislacyjnego projektu ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami i dokumentów towarzyszących.
  6. Upowszechnianie informacji na temat nowych rozwiązaniach legislacyjnych wynikających z ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami

Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Warszawski

Szkołę Główną Handlową w Warszawie

Fundację Naukową Instytut Badań Strukturalnych

Kontakt:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Oddział Warszawa,

Joanna Bryk,

tel. 663 000 037 lub 22 400 50 73,

mail: joanna.bryk@firr.org.pl

Plac Konstytucji 5/4

00-657 Warszawa

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Nazwa Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Załączniki:

Produkty pierwszego etapu projektu:


Wróć do początku strony