Poszukujemy pracownika do biura w Warszawie - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Fundacja poszukuje specjalisty ds. monitoringu wdrażania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami na potrzeby realizacji projektu: „Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Tytuł oferty: Specjalista/specjalistka ds. monitoringu
========================================================
Przewidywany Wymiar czasu pracy: ½ etatu (Umowa o pracę).

========================================================
Miejsce pracy (region): Mazowieckie
========================================================
Miejscowość: Warszawa
========================================================

 

Opis stanowiska pracy:

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalista ds. monitoringu wdrażania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami będzie należało m.in.:

• ocena poziomu realizacji zapisów Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami na podstawie analizy danych zastanych oraz oceny stanu faktycznego;
• wizytacje w jednostkach administracji publicznej;
• analiza dokumentacji;
• bieżący kontakt z przedstawicielami jednostek administracji publicznej;
• współpraca z ekspertami w zakresie interpretacji i stosowania Konwencji;
• działania upowszechniające – włączanie kolejnych osób w tematykę Konwencji;
• pozyskiwanie danych w zakresie możliwości wdrażania Konwencji w jednostkach administracji publicznej;
• przygotowanie raportów i analiz;
• bieżący kontakt z koordynatorami oraz pozostałym personelem projektu.

 

Wymagania:
• wykształcenie wyższe;
• znajomość Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz uregulowań krajowych, dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami;
• 3 lata doświadczenia zawodowego lub społecznego w obszarze problematyki niepełnosprawności,
• znajomość zasad realizacji i sprawozdawczości projektów finansowanych z różnych źródeł (np. EFS, PFRON, LdV, POIG, itp.) oraz min. roczne doświadczenie w realizacji tego typu projektów,
• sprawność i skuteczność komunikacyjna (w mowie i w piśmie),
• zdolności analityczne, umiejętność posługiwania się regulacjami prawnymi w uzasadnianiu swoich argumentów,
• umiejętność samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów oraz znajdowania ich optymalnych rozwiązań,
• biegła obsługa komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook, Powerpoint),
• 3-letnie doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu i analizie danych ilościowych i jakościowych; doświadczenie w opracowywaniu raportów badawczych, ewaluacyjnych, audytowych lub monitoringowych będą dodatkowym atutem,
• doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji publicznej będzie dodatkowym atutem,
• doświadczenie w pracy w „trzecim sektorze” będzie dodatkowym atutem,

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania selekcyjne. Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane.

 

Pytania selekcyjne:

1. Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami

Osoba z niepełnosprawnością wzroku nie ma możliwości skorzystania z informacji zawartej na stronie internetowej jednego z urzędów administracji centralnej. Czy Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami znajduje zastosowanie w tej sytuacji? Czy zapisy Konwencji mogą stanowić podstawę do roszczenia?

2. Jakich argumentów użyłbyś/użyłabyś w celu przekonania pracowników urzędu do zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w instytucji? Opisz w max. 2000 znaków.

3. Oczekiwane wynagrodzenie (widełki)

Jakiego wynagrodzenia spodziewa się Pani/Pan na takim stanowisku? Proszę o podanie kwoty brutto lub „widełek”.

 

Prosimy o przesyłanie swoich ofert najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2018 r. na adres email: justyna.kucinska@firr.org.pl lub składanie ich osobiście (z dopiskiem: „Aplikacja: Specjalista ds. monitoringu – Warszawa”) w biurze Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, tj.

Oddział w Warszawie
Pl. Konstytucji 5/4
00-657 Warszawa

 

NASZA MISJA: Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

 

NASZE DZIAŁANIA:

• Zmieniamy prawo.
• Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu.
• Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
• Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
• Upowszechniamy wiedzę o osobach niepełnosprawnych.
• Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
• Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

 

Łączymy cele społeczne z interesującą i wymagającą pracą. Dołącz do nas!!!

 

Więcej informacji na temat działań Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego znaleźć można na stronie www.firr.org.pl.

 

==============================================

 

Jeśli wysyłasz swoje zgłoszenia masowo, gdzie się tylko da i na obojętne stanowisko – nie trudź się, oszczędź swój i nasz czas, NIE PRZYSYŁAJ SWOJEJ OFERTY.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków, KRS 0000170802, NIP 6772221566, REGON 356746471, w dalszej części zwana Administratorem. Z Administratorem danych możesz się skontaktować poprzez adres e-mailowy: biuro@firr.org.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i f RODO).

3. Twoje dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie aplikowałaś/eś.

4. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

7. Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych
z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

9. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mailowy: iod@firr.org.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.

10. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wróć do początku strony