Poprawki do projektu wyrównującego emerytury EWK do kwoty świadczenia pielęgnacyjnego - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

złote monety eurocent ułożone na kupkach

Emerytury EWK wypłaca się osobom, które przeszły na wcześniejszą emeryturę z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością.

Przyznawane były bez względu na wiek, warunkiem było jedynie posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia.

Krótka historia EWK i projekt ustawy

Przejście na emeryturę EWK, z tytułu konieczności przerwania pracę z uwagi na sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem, było możliwe na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 1989 r.

Przepis utracił moc w 1999 r., jednak opiekunowie EWK zachowali uprawnienia do emerytury.

Niestety, opiekunom EWK nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, często wyższe, niż emerytura EWK. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1971 zł, a najniższa emerytura wynosi 1250,88 zł brutto.

Rozwiązanie tego problemu zaproponowała Komisja sejmowa. Przedstawiła ona poprawki do projektu wyrównującego tzw. emerytury EWK do kwoty świadczenia pielęgnacyjnego.

Projekt ten przewiduje, że osoby pobierające emerytury EWK będą miały wypłacane świadczenie wyrównawcze, jeśli ich emerytury są niższe niż świadczenie pielęgnacyjne.

Co przewidują poprawki do projektu?

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny poparła autopoprawki do projektu zaproponowane przez posła Jarosława Sachajko z Kukiz’15 w środę 26 października.

Poprawki przewidują między innymi:

  • przyznanie prawa do świadczenia wyrównawczego każdej osobie, uprawnionej do emerytur EWK, bez względu na pobieranie emerytury EWK lub innego świadczenia emerytalno-rentowego,
  • połączenie prawa do pobierania świadczenia wyrównawczego z obowiązkiem zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • możliwość wypłaty świadczenia wyrównawczego przez inne organy emerytalno-rentowe niż ZUS,
  • zastąpienie pojęcia wcześniejszej emerytury pojęciem świadczenia emerytalno-rentowego,
  • konieczność wskazania organu właściwego do wypłaty świadczenia w przypadku zbiegu praw do świadczeń z różnych systemów emerytalno-rentowych.

Jak będą przyznawane świadczenia wyrównawcze?

Aby otrzymać świadczenie wyrównawcze, należy złożyć wniosek do ZUS lub innego organu, wypłacającego emeryturę EWK to świadczenie.

Strona społeczna zwróciła uwagę, że projekt nie obejmuje osób, które nigdy nie były na emeryturach EWK, ze względu na niewystarczający okres wymaganego zatrudnienia.

Według prawników stanowi to różnicowanie podobnych podmiotów, czyli osób, które ten sam okres poświęciły na opiekę nad dziećmi.

Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed stwierdził jednak, że obecne środki, przeznaczone na realizację projektu, nie wystarczą aby rozwiązać ten problem.

Więcej o projekcie i poprawkach

Wróć do początku strony