Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 1/2021/NGO/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

grafika. po prawej stronie na niebieskim tle wyciągnięta dłoń trzyma biało-czerwony megafon

Warszawa 23.07.2021 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 1/2021/NGO/FIRR oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2021-25002-58556 oraz na stronie internetowej https://firr.org.pl/2021/07/09/zapytanie-ofertowe-dot-projektu-mocna-ngo/ ,w związku z realizacją projektu „Mocna NGO” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (numer naboru: POWR.02.16.00-IP.06-00-014/20).

Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe nr 1/2021/NGO/FIRR na usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem technicznym, zapewnieniem wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek, trenerów/-ek szkolenia oraz asystenta/-ki osoby z niepełnosprawnościami organizowanego w ramach Projektu „Mocna NGO” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Unieważnienie spowodowane jest faktem, że procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.

Wróć do początku strony