Niepokojące wieści po kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

graficzny symbol paragrafów

Podczas konferencji poświęconej problematyce osób niepełnosprawnych na rynku pracy, która odbyła się 21 czerwca, zaprezentowano wnioski z przeprowadzonych przez PIP kontroli.

Niestety, nie napawają one optymizmem.

Kontrole w liczbach

W 2021 roku przeprowadzono ponad 1200 kontroli podmiotów zatrudniających osoby z niepełnosprawnością.

Rok wcześniej, w 2020, takich kontroli było 1050, w 2019 około 1400. Wówczas w zakładach zatrudnionych było 33,5 tys. osób z niepełnosprawnościami.

Zatrudniono je na podstawie umów o pracę. Przeprowadzane kontrole były planowane, odbywały się na wniosek pracodawców, organizatorów lub starostów.

PIP nie rzadziej niż co trzy lata kontroluje zakłady pracy chronionej.

Podczas kontroli sprawdzane są warunki zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Jakie nieprawidłowości wykryto?

Podczas przeprowadzanych przez PIP kontroli wykryto liczne nieprawidłowości, takie jak:

  • przekazywanie pracownikom błędnej informacji o warunkach zatrudnienia,
  • nieudzielanie pracownikom urlopu wypoczynkowego,
  • niewłaściwe ewidencjonowanie czasu pracy,
  • niewłaściwy stan techniczny obiektów i pomieszczeń pracy,
  • niezapewnienie odpowiednich warunków w związku z pracą narażającą na oddziaływanie czynników szkodliwych,
  • utrudnienia architektoniczne,
  • niewłaściwa eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych.

Niestety, z kontroli wynika, że z każdym rokiem wzrasta liczba nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego pomieszczeń i instalacji wewnętrznych.

Na bakier z prawem pracy

Ponadto w znaczniej liczbie zakładów występowały nieprawidłowości w zakresie przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego.

W 2021 roku na 641 ocenianych stanowisk pracy 23 zostały zaopiniowane negatywnie. Osoby z niepełnosprawnością zgłosiły 115 skarg. W skargach wskazały one 407 różnych tematycznych zagadnień.

W 2020 r. było 128 skarg i 303 zagadnienia.

Z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że pracodawcy naruszają najczęściej ogólne, podstawowe przepisy prawa pracy.

Wróć do początku strony